Strefa Użytkownika

NGOMAZURY.PL jest portalem organizacji pozarządowych i osób uczestniczących w życiu społecznym regionu Mazur. To wirtualne miejsce, gdzie NGO`sy mają możliwość założenia i prowadzenia swojej strony internetowej by móc komunikować się i promować w sieci.

Koniec roku 2017 r. Sprawdź, czy pamiętasz o wszystkim!

Wraz z zakończeniem roku 2017 r. przypominamy o kilku obowiązkach spoczywających na organizacjach pozarządowych.

INWENTARYZACJA

Zgodnie z ustawą o rachunkowości (art. 26) organizacja pozarządowa ma obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji. Podlegają jej m.in.:

  • środki trwałe – raz na cztery lata musi być dokonany spis z natury. Należy więc sprawdzić, kiedy był przeprowadzony ostatni spis środków trwałych, żeby się upewnić, czy w danym roku nie musimy przeprowadzić kolejnego. Inwentaryzację środków trwałych musimy zakończyć do 15 stycznia 2018 r.
     
  • środki pieniężne (kasa, czeki bankowe) – wybór komisji, która musi sporządzić protokół kasy ze stanem na dzień 31 grudnia danego roku. Protokół powinien być spisany ostatniego dnia roku w obecności co najmniej dwóch osób wyznaczonych do udziału w komisji. Spisujemy banknoty i monety znajdujące się w kasie w tym dniu: w protokole zaznacza się wartość nominału i liczbę monet lub banknotów o danym nominale oraz łączną wartość środków pieniężnych. Spisywane są też czeki bankowe, jeśli są przechowywane w kasie. Protokół podpisują członkowie komisji.

SPRAWOZDANIA ZA 2017

Przed przystąpieniem do przygotowania sprawozdania finansowego organizacja musi podjąć decyzję o tym, według jakiego wzoru będzie ono sporządzane. W poprzednich latach miała do wyboru aż 4 opcje (sprawozdanie jednostki mikro, małej, pełne - i uproszczoną ewidencję - czyli brak sprawozdania).

Wzór dla organizacji pozarządowej
Od 2017 r. organizacje pozarządowe posługują się własnym, dedykowanym właśnie NGO wzorem sprawozdania. Sprawozdanie finansowe dla organizacji pozarządowych, opisanych w art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, określone zostało w załączniku 6 do ustawy o rachunkowości. Jest to od 2017 r. podstawowe sprawozdanie finansowe obowiązujące organizacje pozarządowe.

Organizacja ma do wyboru

  • wzór z załącznika 1 do ustawy o rachunkowości (księgowość wg pełnych zasad - bez uproszczeń), albo
  • jeśli spełnia warunki - zdecydować się na prowadzenie uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów, a w takiej sytuacji zostaje zwolniona z opisanego tu obowiązku składania sprawozdania finansowego.

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI

Fundacje mają coroczny obowiązek sprawozdawczy. Muszą złożyć sprawozdanie z działalności do swojego organu kontroli nadzoru, czyli ministra, który jest wskazany w statucie fundacji a także podać je podać je do publicznej wiadomości np. poprzez zamieszczenie na stronie internetowej. Sprawozdanie jest sporządzane za rok obrotowy, najczęsciej przyjmuj się ostatni dzień roku kalendarzowego.

____________________

 Fundacja Cultura CiviCa realizuje zadanie współfinansowane ze środków Powiatu Giżyckiego pt. „ngomazury.pl – portal pozarządowy I”. 

Zadanie ma na celu wzmocnienie reprezentacji organizacji pozarządowych na terenie powiatu giżyckiego poprzez rozwój komunikacji między nimi oraz przekazywanie informacji skierowanych do adresatów ich działań za pomocą narzędzia informatycznego jakim jest portal ngomazury.pl (utrzymanie serwera oraz domeny). Projekt pomoże organizacjom pozarządowym powiatu giżyckiego w utrzymaniu ich stron internetowych oraz promocji ich działań statutowych oraz wesprze je informacyjnie za pomocą ogłoszeń. Okres realizacji zadania: 01 października – 23 grudnia 2017 r.Najnowsze Wiadomości :

Konkurs ofert na realizację zadań publicznych Samorządu Wojewódz. Warm-Maz.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2018

Konkursy ofert w programie MRPiPS: Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu sp

Minister Rodziny,Pracy i Polityki Społecznej ogłosiła otwarte konkursy ofert w Programie pn.: „Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu – nowy wymiar 2020”. Oferty należy składać do 2 stycznia 2018 r.

Granty 2018 - nabór ofert klubów sportowych

Burmistrz Giżycka ogłosza otwarty konkurs ofert dedykowany klubom sportowym na wsparcie realizacji zadań publicznych na rzecz mieszkańców Giżycka w zakresie dofinansowania szkolenia sportowego. Nabór od 8 do 29 grudnia 2017 r.

Załóż Profil Organizacji w Serwisie