Strefa Użytkownika

Ułatwianie młodzieży dobrego startu w dorosłe życie

Regionalne Towarzystwo Oświatowo-kulturalne "Wspólnota Wiejska" w Kijewie

Regionalne Towarzystwo Oświatowo – Kulturalne Wspólnota Wiejska” w Kijewie powstało w  sierpniu 2000 roku. Działalność merytoryczną rozpoczęło  w roku 2001. Celem organizacji jest podejmowanie i wspieranie działań wyrównujących szanse edukacyjne i rozwojowe dzieci i młodzieży z obszarów wiejskich.  Organizacja prowadzi również  działalność wydawniczą w sferze edukacji i kultury oraz działalność  szkoleniową dla nauczycieli i innych osób pracujących z dziećmi i młodzieżą w wieku do lat 19.  W wyrównywaniu szans rozwojowych główny nacisk kładziemy na rozwój kompetencji społecznych i ułatwianie dobrego startu młodych ludzi w dorosłe życie.


Organizacja założona w 2001 roku.

Forma prawna organizacji : Stowarzyszenie.

Stan organizacji : Działa.

Władze organizacji


Osoba Pełniona funkcja
Mieczysław Michniewicz Prezes
Bożena Tomaszewska Skarbnik
Grażyna Dzienisiewicz Członek zarządu

Obszar działań

Nauka, kultura, ekologia
Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Działania międzynarodowa, wspólnoty lokalne, aktywność społeczna
Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami
Tożsamość, tradycja narodowa
Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości, rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
Inne
Działalność na rzecz wyrównywania szans rozwojowych dzieci i młodzieży oraz działalność ułatwiająca młodym ludziom dobry start w dorosłe życie.