Strefa Użytkownika


Statut

STATUT STOWARZYSZENIA

Statut Stowarzyszenia Na Rzecz Wspierania Rozwoju Osób O Specjalnych Potrzebach Edukacyjnych „SZANSA” z siedzibą w Giżycku.

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Rozwoju Osób O Specjalnych Potrzebach Edukacyjnych „SZANSA” zwane dalej Stowarzyszeniem posiada osobowość prawną. Stowarzyszenie jest organizacją pozarządową, apolityczną, samopomocową.

§ 2

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Polski, zaś siedzibą władz jest miasto Giżycko.

§ 3

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników. Członkowie Stowarzyszenia, z wyjątkiem członków Zarządu Stowarzyszenia, mogą być jego pracownikami.

§ 4

Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczegółowych.

§ 5

Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.

 

Rozdział II

Cele i sposoby działania

 

§ 6

Celem Stowarzyszenia jest w szczególności:

1. Prowadzenie placówek oświatowych i innych działających na rzecz osób niepełnosprawnych.
2. Działanie na rzecz dzieci ze środowisk zagrożonych patologią społeczną.
3. Wspieranie działalności edukacyjno-wychowawczej Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Giżycku
4. Wyrównywanie szans dzieci niepełnosprawnych.
5. Organizowanie letniego i zimowego wypoczynku.
6. Włączanie osób niepełnosprawnych w życie środowiska lokalnego.
7. Wspieranie rodziców i opiekunów w terapii dzieci.
8. Wspomaganie terapii, rehabilitacji i rozwoju społecznego osób niepełnosprawnych w tym osób, które uległy wypadkowi komunikacyjnemu.
9. Promocję oraz organizowanie wolontariatu.

§ 7


Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:


1. Wspieranie osób niepełnosprawnych - organizacja terapii i wczesnej interwencji.
2. Włączanie w życie środowiska lokalnego osób niepełnosprawnych.
3. Współdziałanie z władzami samorządowym i pozarządowymi w celu tworzenia warunków wszechstronnego rozwoju osób niepełnosprawnych.
4. Utworzenie i patronowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej przy SOSW.
5. Wspieranie i rehabilitację osób, które uległy wypadkowi komunikacyjnemu.
6. Utworzenie i prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy oraz hostelu dla osób niepełnosprawnych.
7. Prowadzenie działalności informacyjnej edukacyjnej, terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin.
8. Inicjowanie i organizowanie różnych form aktywizacji osób niepełnosprawnych zmierzających do pełnienia przez nie różnych ról społecznych.

 

§ 8

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych
w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy jedynie do realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

§ 8a

Stowarzyszenie prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie:

 • włączania w życie środowiska lokalnego osób niepełnosprawnych – 94.99.Z (PKD)
 • współdziałania z władzami samorządowymi i pozarządowymi w celu tworzenia warunków wszechstronnego rozwoju osób niepełnosprawnych – 94.99.Z (PKD)
 • prowadzenia działalności informacyjnej, edukacyjnej, terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin – 94.99.Z (PKD)
 • inicjowania i organizowania różnych form aktywizacji osób niepełnosprawnych zmierzających do pełnienia przez nie różnych ról społecznych – 94.99.Z (PKD)
 • wspierania działalności edukacyjno – wychowawczej Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego (SOS-W) w Giżycku – 85.60.Z (PKD)
 • organizowania letniego i zimowego wypoczynku – 88.99.Z (PKD)

 

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 9

 

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
 2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie.

 

§ 10

 

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. członków zwyczajnych
 2. członków wspierających

 

§ 11

 

 1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych.
 2. Członkiem wspierającym może być osoba prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
 3. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd, na podstawie pisemnej deklaracji.

 

§ 12

 

 1. Członek zwyczajny ma prawo do:
 1. czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,
 2. zgłaszania opinii i wniosków pod adresem władz Stowarzyszenia,
 3. zaskarżania do Walnego Zebrania Członków uchwały Zarządu Stowarzyszenia o skreśleniu z listy członków,
 4. uczestniczenia w zebraniach Zarządu Stowarzyszenia bez prawa podejmowania uchwał
  i decyzji, zaś prawo zabrania głosu przysługuje mu po uzyskaniu zgody prowadzącego zebranie.
 1. Członek zwyczajny zobowiązany jest do:
 1. przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
 2. regularnego opłacania składek i innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia.

 

§ 13

 

 1. Członek wspierający, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiada prawa określone w §12 ust. 1 pkt. 2 i 3.
 2. Członek wspierający ma prawo brać udział – z głosem doradczym – w statutowych władzach Stowarzyszenia.
 3. Członek wspierający posiada obowiązki określone w §12 ust. 2 pkt. 1.

 

§ 14

 

 1. Członkowstwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
 1. dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszenie na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań odnośnie Stowarzyszenia,
 2. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
 3. skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający 12 miesięcy,
 4. pozbawienia członka praw publicznych,
 5. wykluczenia ze Stowarzyszenia w razie wielokrotnego i długookresowego nieprzestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.
 1. Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały.
 2. Do osób, którym odmówiono prawa członkowstwa stosuje się odpowiednio zasady określone w ust. 2.

 

Rozdział IV

Organy Stowarzyszenia

 

§ 15

 

 1. Władzami naczelnymi Stowarzyszenia są:
 1. Walne Zebranie Członków,
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna, która jest zarazem organem kontroli wewnętrznej.

 

§ 16

 

 1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa dwa lata, a ich wyboru dokonuje Walne Zebranie Członków w głosowaniu tajnym.
 2. Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogę tę funkcję pełnić nie dłużej niż przez trzy kolejne nieprzerwane kadencje. Ponowny wybór może nastąpić p upływie, co najmniej jednej kadencji.
 3. Wyboru Prezesa Stowarzyszenia dokonuje Walne Zebranie Członków w dodatkowym głosowaniu spośród członków Zarządu, Prezesem zostaje kandydat, który otrzymał największą ilość głosów.
 4. Uchwały Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej podejmowane są w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych członków. Na podstawie uchwały pełnego składu można podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.

 

§ 17

W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy władz jest uzupełniany poprzez przeprowadzenie wyborów na nieobsadzone stanowisko.

 

§ 18

 1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
 1. z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni
 2. z głosem doradczym – członkowie wspierający.

 

§ 19

 

 1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 2. Sprawozdawcze Walne zebranie Członków zwołuje się dwa razy w roku, w terminach do końca pierwszego i trzeciego kwartału.
 3. Walne Zebranie obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
 4. Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje Prezydium Walnego Zebrania Członków
  w składzie: przewodniczący, sekretarz, członek. Prezydium Walnego Zebrania wybierane jest
  w głosowaniu jawnym, spośród członków obecnych na zebraniu, nie wchodzących w skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 5. Członek ustępujących władz nie może wejść w skład Prezydium Walnego Zebrania Członków.
 6. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje się w szczególnie uzasadnionych przypadkach na wniosek lub żądanie:
 1. Zarządu,
 2. Komisji Rewizyjnej,
 3. 1/3 członków Stowarzyszenia.
 1. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków powiadamia się członków, co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.
 2. Walne Zebranie Członków może podejmować uchwały zwykłą większością głosów przy obecności:
 1. w pierwszym terminie – co najmniej połowy członków Stowarzyszenia
 2. w drugim terminie wyznaczonym w tym samym dniu 15 minut później – bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania.

 

§ 20

 

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy w szczególności:

 1. uchwalenie statutu i jego zmian,
 2. zatwierdzenie regulaminów władz Stowarzyszenia: Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 3. wybór i odwołanie członków władz Stowarzyszenia,
 4. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
 5. ustalanie wysokości składek członkowskich,
 6. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
 7. na wniosek Zarządu powoływanie i likwidacja placówek prowadzonych przez Stowarzyszenie,
 8. zatwierdzenie rocznych i długoterminowych planów działania Stowarzyszenia oraz propozycji budżetu na następny rok opracowanych przez Zarząd,
 9. uchylanie lub zatwierdzanie uchwał Zarządu, jeżeli są sprzeczne ze statutem,
 10. podejmowanie uchwał w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych,
 11. podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia do organizacji krajowychi międzynarodowych,
 12. uchwalanie kierunków działania Stowarzyszenia,
 13. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Stowarzyszenia,
 14. Podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez Zarząd Stowarzyszenia, Komisję Rewizyjną lub członków.

 

§ 21

 

 1. Zarząd jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w ciągu 30 dni od dnia otrzymania żądania lub wniosku określonego w §19 ust. 6 pkt. 2 i 3.
 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane, chyba, że Walne Zebranie bezwzględną większością głosów postanowi inaczej.

 

 

 

 1. Zarząd jest naczelną władzą Stowarzyszenia. Kieruje on całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.
 2. Zarząd składa się z 5, 7 lub 9 członków. W skład Zarządu wchodzą:

- prezes

- wiceprezes

- sekretarz

- skarbnik

- członkowie.

 1.  

4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, ale nie rzadziej niż co 60 dni.

5. Osobami uprawnionymi do reprezentowanie Zarządu są:

 1. Prezes Stowarzyszenia,
 2. Wiceprezes Stowarzyszenia,
 3. Skarbnik Stowarzyszenia,
 4. Sekretarz Stowarzyszenia,
 5. Lub inny upoważniony przez Zarząd członek Stowarzyszenia.

6. Członkowie organu zarządzającego nie są i nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 

§ 23

Do zakresu działania Zarządu należy:

 1. realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków,
 2. sprawowanie zarządu nas majątkiem Stowarzyszenia,
 3. podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego, po uzyskaniu zgody Walnego Zebrania Członków,
 4. zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
 5. podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków,
 6. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,
 7. występowanie z inicjatywą uchwałodawczą oraz opracowywanie projektów uchwał i innych aktów normatywnych,
 8. prowadzenie spraw związanych z bieżącą działalnością Stowarzyszenia,
 9. określanie szczegółowych kierunków działania zgodnie z kierunkami działania uchwalonymi przez Walne Zebranie Członków,
 10. zawieranie porozumień o współpracy z innymi organizacjami i instytucjami,
 11. wykonywanie zaleceń organu przeprowadzającego kontrolę,
 12. udzielanie kontrolującym oraz Walnemu Zebraniu Członków wyczerpujących wyjaśnień wraz
  z przedstawieniem wszelkich dokumentów i innych materiałów dotyczących przedmiotu kontroli Stowarzyszenia,
 13. udzielanie wyczerpujących informacji zgodnie z Ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późniejszymi zmianami),
 14. opracowywanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia za okres sprawozdawczy
  i składanie ich na Walnym Zebraniu Członków,
 15. sporządzanie rocznych sprawozdań merytorycznych z działalności Stowarzyszenia,
  z zastrzeżeniem przepisów odrębnych, oraz podanie do publicznej wiadomości w sposób umożliwiający zapoznanie się z tym sprawozdaniem przez zainteresowane podmioty,
 16. opracowanie i przedłożenie corocznie Walnemu Zebraniu Członków do rozpatrzenia
  i zatwierdzenia planu finansowo – ekonomicznego oraz programu działalności Stowarzyszenia, zaopiniowanych  uprzednio przez Komisję Rewizyjną,
 17. podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań nieprzekraczających 3-krotną kwotę przeciętnego wynagrodzenia mieszkańca w danym kwartale,
 18. powoływanie różnorakich komisji mających na celu zapewnienie należnego zarządzania gospodarką i majątkiem Stowarzyszenia,
 19. tworzenie placówek, sekcji, zespołów i innych form służących realizacji celów statutowych,
 20. wykonywanie czynności związanych z kierowaniem i zarządzaniem w zakładzie pracy
  (w prowadzonych placówkach) wynikających z przepisów kodeksu pracy,
 21. opracowywanie regulaminów niezbędnych do prawidłowego działania Stowarzyszenia oraz działających w nim placówek i przedstawienie ich Walnemu Zebraniu Członków,
 22. udzielanie pełnomocnictw i upoważnień,
 23. rozpatrywanie wniosków, skarg i zażaleń.

 

 

§ 24

 

 1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością,
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 lub 5 członków,
 3. członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia
  w Stowarzyszenia; ponadto nie mogą pełnić tej funkcji, jeżeli byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,
 4. Komisja Rewizyjna działa na podstawie zatwierdzonego przez Walne Zebranie Członków regulaminu,
 5. Komisja Rewizyjna, w celu wykonania swych zadań kontrolnych, jest uprawniona do:
 1. żądania od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Stowarzyszenia,
 2. żądania od członków Zarządu złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień.

 

 

§ 25

 

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy w szczególności:

 1. kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia,
 2. występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,
 3. opiniowanie propozycji Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,
 4. składanie wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia nie wywiązania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu,
 5. zwołanie Walnego Zebrania Członków w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym statutem,
 6. składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie lub nie udzielenie absolutorium naczelnym władzom Stowarzyszenia,
 7. Składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

 

§ 26

 

W przypadkach określonych w §19 pkt. 6 Walne Zebranie Członków winno być zwołane w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty zgłoszenia żądania, a posiedzenie Zarządu nie później niż w terminie 14 dni od daty zgłoszenia żądania.

 

 

Rozdział V

Majątek i fundusze

 

§ 27

 

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

 

§ 28

 

 1. Źródłami powstawania majątku Stowarzyszenia są:
 1. składki członkowskie,
 2. darowizny, zapisy i spadki,
 3. wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia (dochody z własnej działalności, dochody z majątku Stowarzyszenia),
 4. dotacje oraz dotacje celowe,
 5. ofiarność publiczna,
 6. wartości niematerialne i prawne – prace naukowobadawcze, prace projektowe, licencje, wynalazki itp.
 1. Składki członkowskie winny być wpłacane do końca drugiego kwartału każdego roku. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki według zasad określonych przez Walne Zebranie Członków, w ciągu 14 dni od daty otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia.

 

§ 29

 

Dla ważności oświadczenia woli, jak również wszelkich pism w przedmiocie praw i obowiązków, także majątkowych Stowarzyszenia, wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu:

Prezesa i Skarbnika lub

Prezesa i Sekretarza lub

Wiceprezesa i Skarbnika lub

Wiceprezesa i Sekretarza

 

§ 30

 

 1. Zabrania się udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem organizacji
  w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanej dalej „osobami bliskimi”.
 2. Zabrania się przekazywania ich majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników praz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
 3. Zabrania się wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników, oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystywanie bezpośrednio wynika z celu statutowego.
 4. Zabrania się zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

 

§ 31

 

 1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne zebranie Członków określa sposób przeprowadzenie likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia. Majątek Stowarzyszenia może być przekazany tylko na rzecz osób prawnych realizujących cele statutowe w zakresie zbliżonym Stowarzyszeniu Na Rzecz Wspierania Rozwoju Osób
  O Specjalnych Potrzebach Edukacyjnych „SZANSA”.
 3. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nie uregulowanychw statucie mają zastosowanie odpowiednie przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 1989 r. Nr 20, poz. 104 z późniejszymi zmianami).