Strefa Użytkownika

Nr konta: PKO BP S.A. 05 1020 4753 0000 0302 0028 9157

Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Rozwoju Osób O Specjalnych Potrzebach Edukacyjnych SZANSA

Od 2011 r. jesteśmy organizacją pożytku publicznego

Celem Stowarzyszenia jest w szczególności:
1. Prowadzenie placówek oświatowych i innych działających na rzecz osób niepełnosprawnych.
2. Działanie na rzecz dzieci ze środowisk zagrożonych patologią społeczną.
3. Wspieranie działalności edukacyjno - wychowawczej Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Giżycku
4. Wyrównywanie szans dzieci niepełnosprawnych.
5. Organizowanie letniego i zimowego wypoczynku.
6. Włączanie osób niepełnosprawnych w życie środowiska lokalnego.
7. Wspieranie rodziców i opiekunów w terapii dzieci.
8. Wspomaganie terapii, rehabilitacji i rozwoju społecznego osób niepełnosprawnych w tym osób, które uległy wypadkowi komunikacyjnemu.
9. Promocję oraz organizowanie wolontariatu.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. Wspieranie osób niepełnosprawnych - organizacja terapii i wczesnej interwencji.
2. Włączanie w życie środowiska lokalnego osób niepełnosprawnych.
3. Współdziałanie z władzami samorządowym i pozarządowymi w celu tworzenia warunków wszechstronnego rozwoju osób niepełnosprawnych.
4. Utworzenie i patronowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej przy SOSW.
5. Wspieranie i rehabilitację osób, które uległy wypadkowi komunikacyjnemu.
6. Utworzenie i prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy oraz hostelu dla osób niepełnosprawnych.
7. Prowadzenie działalności informacyjnej edukacyjnej, terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin.
8. Inicjowanie i organizowanie różnych form aktywizacji osób niepełnosprawnych zmierzających do pełnienia przez nie różnych ról społecznych.


ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO.

Organizacja założona w 2004 roku.

Forma prawna organizacji : Stowarzyszenie.

Stan organizacji : Działa.

Władze organizacji


Osoba Pełniona funkcja
Marzena Jankowska - Lichacz prezes
Katarzyna Szwinto zastępca prezesa
Jolanta Suska skarbnik
Marzena Orłowska sekretarz
Anna Tunkiewicz członek
Monika Czerep (Bystrzycka) członek Komisji Rewizyjnej
Anna Górska członek Komisji Rewizyjnej
Beata Filipczuk członek Komisji Rewizyjnej

Obszar działań

Przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, działania wspierające
Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans
Działania na rzecz osób niepełnosprawnych
Ochrona praw
Działania na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechnianie i ochrona praw dziecka
Ochrona zdrowia
Ochrona i promocja zdrowia
Przeciwdziałanie bezrobociu, rozwój gospodarczy
Działania na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
Nauka, kultura, ekologia
Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Działania międzynarodowa, wspólnoty lokalne, aktywność społeczna
Promocja i organizacja wolontariatu
Działania wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
Sport, turystyka, wypoczynek
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
Turystyka i krajoznawstwo
Wypoczynek dzieci i młodzieży