Strefa Użytkownika

Otwarcie naboru do "Działaj Lokalnie IX"2015 - zapraszamy do składania wniosków

W IX edycji Programu „Działaj Lokalnie" wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego. Jest on powadzony z myślą o organizacjach pozarządowych oraz grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej. 

 

Program adresowany jest do:

1. organizacji pozarządowych posiadających osobowość prawną (tj. fundacji, stowarzyszeń, zarejestrowanych w KRS lub klubów sportowych zarejestrowanych w ewidencji Starosty Powiatowego), z wyłączeniem fundacji skarbu państwa i ich oddziałów, spółdzielni socjalnych i mieszkaniowych, stowarzyszeń samorządów lokalnych, Lokalnych Grup Działania i Lokalnych Grup Rybackich, Lokalnych Organizacji Turystycznych (działających na podstawie Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o Polskiej Organizacji Turystycznej i w oparciu o ustawę prawo o stowarzyszeniach, zgodnie z Art. 4. ustawy o POT) oraz związków stowarzyszeń. Do konkursu nie mogą aplikować organizacje w likwidacji.

 

2. grup nieformalnych (w tym także oddziałów terenowych organizacji nie posiadających osobowości prawnej), w których imieniu wniosek złoży organizacja pozarządowa (jak wyżej) lub jedna z następujących instytucji publicznych: przedszkole publiczne, szkoła publiczna, instytucja kultury, biblioteka publiczna, ośrodek pomocy społecznej. Instytucje te muszą posiadać osobowość prawną lub dysponować stosownym pełnomocnictwem od organu, któremu podlegają, do reprezentowania go w zakresie umożliwiającym przeprowadzenie planowanych działań, podpisanie umowy oraz rozliczenie projektu. 

 

3. grup nieformalnych, występujących z wnioskiem samodzielnie, jako tzw. Inicjatywa DL
 

W konkursie mogą wziąć udział te organizacje i instytucje oraz grupy, które: 

mają siedzibę w gminach: Ruciane Nida, Pisz, Biała Piska, Orzysz, Mikołajki, Piecki oraz Mrągowo i planują prowadzić działania na terenie jednej z wymienionych gmin.

 

Wnioski należy przesyłać wyłącznie przez generator wniosków do dnia 10 maja 2015 roku .

 

Dodatkowe informacje na temat konkursu realizowanego w ramach „Działaj Lokalnie IX" można uzyskać:

Alina Kierod, Koordynator Ośrodka Działaj Lokalnie

kierod@op.pl

tel.: 510 211 940

lub

Karolina Śliwka, asystentka koordynatorki Ośrodka Działaj Lokalnie,

spdimrn.karolina@gmail.com,

tel.: 500 122 811

lub

spdimrn@gmail.com

tel.: 500 227 829
 

Więcej informacji dostępnych jest na naszej stronie internetowej www.spdim.pl

 

Dokumenty DL IX 2015