Strefa Użytkownika

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży

Celem Stowarzyszenia jest pomaganie dzieciom potrzebującym wsparcia w pokonywaniu problemów szkolnych, rodzinnych i społecznych Jesteśmy pewni, że wsparcie udzielone dziecku i jego rodzinie pozytywnie wpłynie na jego postawę, aspiracje szkolne i życiowe, a prowadzona przez nas profilaktyka środowiska zapobiegnie wchodzeniu dzieci w grupy nieformalne, podniesie poczucie własnej wartości i ułatwi wejście w dorosłe życie.


Jak realizujemy misję ?
 

  • Powołaliśmy Wolontariat Młodzieżowy i Senioralny

  • Powołaliśmy Koło Redakcyjne "Głos znad Nidki"

  • Powołaliśmy Klub Żeglarski "Omega II"

  • Organizujemy wypoczynek wakacyjny oraz zajęcia w czasie ferii zimowych

  • W miarę posiadanych środków udzielamy pomocy materialnej

  • Prowadzimy poradnictwo indywidualne i zajęcia warsztatowe dla rodziców

  • Prowadzimy zajęcia warsztatowe dla wolontariuszy

 


ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO.

Organizacja prowadzi działalność odpłatną.

Organizacja założona w 2005 roku.

Forma prawna organizacji : Stowarzyszenie.

Stan organizacji : Działa.

Władze organizacji


Osoba Pełniona funkcja
Alina Kierod Prezes
Jan Januszkiewicz Wiceprezes
Barbara Czesława Mikulska Sekretarz

Obszar działań

Przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, działania wspierające
Działania charytatywne
Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans
Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą
Działania na rzecz osób niepełnosprawnych
Działania na rzecz osób w wieku emerytalnym
Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej
Ochrona praw
Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka, swobód obywatelskich oraz działań wspomagających rozwój demokracji
Ochrona zdrowia
Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
Przeciwdziałanie bezrobociu, rozwój gospodarczy
Działania na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
Nauka, kultura, ekologia
Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
Działania międzynarodowa, wspólnoty lokalne, aktywność społeczna
Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami
Promocja i organizacja wolontariatu
Działania wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
Wspieranie organizacji pozarządowych
Sport, turystyka, wypoczynek
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
Turystyka i krajoznawstwo
Wypoczynek dzieci i młodzieży
Tożsamość, tradycja narodowa
Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości, rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
Pomoc Polonii i Polakom za granicą
Promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą
Działania na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego