Strefa Użytkownika

Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Giżyckiego

Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Giżyckiego III kadencji (2021–2024) została utworzona 16 stycznia 2021 r. Jest to organ konsultacyjny i opiniodawczy Starosty Giżyckiego w zakresie realizacji zasady dialogu obywatelskiego, wzmacniania społeczeństwa obywatelskiego oraz kształtowania właściwej współpracy Powiatu Giżyckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

W skład Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Giżyckiego wchodzą:

1) Przedstawiciele organizacji pozarządowych:

 1. Mariusz Kuncer – przedstawiciel Fundacji Kuncer Teatralnie
 2. Mariusz Korzeb – przedstawiciel Uczniowskiego Klubu Sportowego CZAR PAR
 3. Jan Pik – przedstawiciel Związku Ukraińców w Polsce Oddziału Mazurskiego w Giżycku
 4. Jarosław Skrzekut – przedstawiciel Giżyckiego Stowarzyszenia Gospodarczego
 5. Dariusz Gajownik – przedstawiciel Aeroklubu Krainy Jezior
 6. Wioleta Miedzianowska-Konopka – przedstawicielka Fundacji ARWENA
 7. Ewa Watkowska – przedstawicielka stowarzyszenia zwykłego pn. „Zwierzakowo”
 8. Bogdan Zdanowicz – przedstawiciel Stowarzyszenia Aktywne Spytkowo

2) Przedstawiciele Rady Powiatu w Giżycku:

 1. Monika Łępicka-Gij
 2. Elżbieta Januszkiewicz

3) Przedstawiciele Zarządu Powiatu w Giżycku:

 1. Zbigniew Piestrzyński – dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku
 2. Ryszard Należyty – zastępca dyrektora Powiatowego Zespołu Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Giżycku

Zgodnie z art. 41i ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zadań Rady należy w szczególności:

 1. opiniowanie projektów strategii rozwoju;
 2. opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi, w tym programów współpracy z organizacjami pozarządowymi;
 3. wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych;
 4. udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi;
 5. wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecania tych zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe, oraz w sprawach rekomendowanych standardów realizacji zadań publicznych.

Ponadto do zadań Rady - zgodnie z Regulaminem pracy Rady - należy:

 1. podejmowanie inicjatyw na rzecz rozwoju współpracy między sektorami;
 2. dbanie o dobro wspólne i rozwój organizacji pozarządowych działających na terenie Powiatu Giżyckiego,
 3. współpraca z innymi radami działającymi na terenie województwa warmińsko– mazurskiego.

Organizacja założona w 2015 roku.

Stan organizacji : Działa.

Obszar działań

Działania międzynarodowa, wspólnoty lokalne, aktywność społeczna
Działania wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
Wspieranie organizacji pozarządowych