Strefa Użytkownika

Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Giżyckiego

Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Giżyckiego II kadencji (2018–2021) została utworzona 15 stycznia 2018 r. Jest to organ konsultacyjny i opiniodawczy Starosty Giżyckiego w zakresie realizacji zasady dialogu obywatelskiego, wzmacniania społeczeństwa obywatelskiego oraz kształtowania właściwej współpracy Powiatu Giżyckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

W skład Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Giżyckiego wchodzą:

1) Przedstawiciele   organizacji   pozarządowych:

 1. Andrzej Gasiul – przedstawiciel Giżyckiego Klubu Sportowego Niewidomych „KORMORAN”
 2. Andrzej Szocik – przedstawiciel Polskiego Związku Żeglarzy Niepełnosprawnych
 3. Ewa Jenek-Dudar – przedstawicielka Stowarzyszenia Promocji Tańca LECDANCE
 4. Janusz Mieronowicz – przedstawiciel Stowarzyszenia Użytkowników Działek Rekreacyjnych „PERKUN” w Pierkunowie
 5. Jadwiga Borkowska-Żurek – przedstawicielka Towarzystwa Przyjaciół Grodna i Wilna Oddziału w Giżycku
 6. Elżbieta Tomanek-Kazana – przedstawicielka Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju Rydzewa
 7. Sabina Wanda Kirson – przedstawicielka Stowarzyszenia „Kochamy Mazury”
 8. Bogdan Zdanowicz – przedstawiciel Stowarzyszenia Aktywne Spytkowo

2) Przedstawiciele Rady Powiatu w Giżycku:

 1. Monika Łępicka-Gij
 2. Elżbieta Januszkiewicz

3) Przedstawiciele Zarządu Powiatu w Giżycku:

 1. Zbigniew Piestrzyński – dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku
 2. Ryszard Należyty – zastępca dyrektora Powiatowego Zespołu Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Giżycku

Zgodnie z art. 41i ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zadań Rady należy w szczególności:

 1. opiniowanie projektów strategii rozwoju;
 2. opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi, w tym programów współpracy z organizacjami pozarządowymi;
 3. wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych;
 4. udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi;
 5. wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecania tych zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe, oraz w sprawach rekomendowanych standardów realizacji zadań publicznych.

Ponadto do zadań Rady - zgodnie z Regulaminem pracy Rady - należy:

 1. podejmowanie inicjatyw na rzecz rozwoju współpracy między sektorami;
 2. dbanie o dobro wspólne i rozwój organizacji pozarządowych działających na terenie Powiatu Giżyckiego,
 3. współpraca z innymi radami działającymi na terenie województwa warmińsko– mazurskiego.

Organizacja założona w 2015 roku.

Stan organizacji : Działa.

Władze organizacji


Osoba Pełniona funkcja
Sabina Wanda Kirson Przewodnicząca
Andrzej Szocik Wiceprzewodniczący

Obszar działań

Działania międzynarodowa, wspólnoty lokalne, aktywność społeczna
Działania wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
Wspieranie organizacji pozarządowych