Strefa Użytkownika

Piska Spółdzielnia Socjalna "DIAROZ"

tarcza finansowa PFR 2.0

" />


Organizacja prowadzi działalność odpłatną.

Organizacja prowadzi działalność gospodarczą (podmiot wpisany jest do rejestru przedsiębiorców).

Organizacja założona w 2014 roku.

Forma prawna organizacji : Spółdzielnia socjalna.

Stan organizacji : Działa.

Władze organizacji


Osoba Pełniona funkcja
Marek Stefan Antosiewicz Prezes
Marek Krzysztof Wyłudek Wice Prezes

Obszar działań

Przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, działania wspierające
Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans
Działania na rzecz osób w wieku emerytalnym
Ochrona praw
Działania na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechnianie i ochrona praw dziecka
Przeciwdziałanie bezrobociu, rozwój gospodarczy
Działania wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
Działania na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
Nauka, kultura, ekologia
Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
Działania międzynarodowa, wspólnoty lokalne, aktywność społeczna
Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami
Wspieranie organizacji pozarządowych
Sport, turystyka, wypoczynek
Wypoczynek dzieci i młodzieży