Strefa Użytkownika

Piska Spółdzielnia Socjalna "DIAROZ"

Piska Spółdzielnia Socjalna „DIAROZ” jest spółdzielnią socjalną osób prawnych a jej członkami są trzy organizacje pozarządowe: Stowarzyszenie „rozrusznik” przy Zespole Szkół Zawodowych w Piszu, Stowarzyszenie „Kobieta na PLUS” z Rucianego Nidy oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Starego Ogólniaka w Piszu.

Spółdzielnia prowadzi działalność gospodarczą - bar mleczny, sklepik szkolny oraz usługi animacji czasu wolnego, lecz w ramach swych działań statutowych, tj. reintegracji społecznej i zawodowej swych członków i pracowników wspiera często lokalne organizacje pozarządowe, grupy nieformalne oraz charytatywne akcje społeczności lokalnych. Jest to możliwe m.in. dzięki prowadzonej przez spółdzielnię działalności animacyjnej, edukacyjnej i gastronomicznej. Zarówno pracownicy spółdzielni jak i członkowie zarządu często prowadzą nieodpłatnie warsztaty animacyjne dla dzieci, młodzieży jak i dorosłych, pokazy podczas akcji charytatywnych oraz uczestniczą, organizują i współorganizują zbiórki dla chorych dzieci i rodzin potrzebujących, paczki i inne akcje w ramach działalności nieodpłatnej pożytku publicznego.

Zapraszamy do współpracy ;)

 

numer rachunku bankowego:
BGŻ S.A. 79 2030 0045 1110 0000 0382 1550

 

 


Organizacja prowadzi działalność odpłatną.

Organizacja prowadzi działalność gospodarczą (podmiot wpisany jest do rejestru przedsiębiorców).

Organizacja założona w 2014 roku.

Forma prawna organizacji : Spółdzielnia socjalna.

Stan organizacji : Działa.

Władze organizacji


Osoba Pełniona funkcja
Marek Stefan Antosiewicz Prezes
Marek Krzysztof Wyłudek Wice Prezes

Obszar działań

Przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, działania wspierające
Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans
Działania na rzecz osób w wieku emerytalnym
Ochrona praw
Działania na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechnianie i ochrona praw dziecka
Przeciwdziałanie bezrobociu, rozwój gospodarczy
Działania wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
Działania na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
Nauka, kultura, ekologia
Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
Działania międzynarodowa, wspólnoty lokalne, aktywność społeczna
Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami
Wspieranie organizacji pozarządowych
Sport, turystyka, wypoczynek
Wypoczynek dzieci i młodzieży