Strefa Użytkownika

STATUT

STATUT

Fundacji Poligon Kultury Gorzekały

 

Postanowienia ogólne

§1

1. Fundacja, zwana dalej „Fundacją”, powołana została przez Monikę Marię Zielińską i Marcina Bogusza Górskiego, zwanych dalej „Fundatorem” lub łącznie „Fundatorami”, aktem notarialnym sporządzonym przed notariuszem Marią Alicją Janowską w kancelarii notarialnej w Warszawie, ul. Nowolipki 27b lok. 3, w dniu 19 grudnia 2012 roku.  Fundacja działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. 1991 r. Nr 46 poz. 203) oraz niniejszego Statutu.

2. Nazwa Fundacji brzmi:  “Fundacja Poligon Kultury Gorzekały”. 

3. Fundacja używa pieczęci z napisem wskazującym jej nazwę i siedzibę.

4. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

5. Fundacja jest apolityczna i nie jest związana z żadnym wyznaniem.

6. Fundacja jest ustanowiona na czas nieokreślony.

7. Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister właściwy do spraw kultury i dziedzictwa narodowego.

§2

Fundacja posiada osobowość prawną.

§3

Siedzibą fundacji jest m.st. Warszawa.

§4

1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

2. W celu wykonywania swych zadań statutowych Fundacja może tworzyć stałe i czasowe oddziały i biura. Fundacja może tworzyć zakłady, filie, a także przystępować do spółek i fundacji.

3. Decyzję o utworzeniu stałych i czasowych oddziałów biura, zakładów, filii oraz o przystąpieniu do spółek i fundacji podejmuje Rada Fundacji.

Cele Fundacji

§5

1. Celami Fundacji są:

a) działanie na rzecz dobra publicznego w zakresie współczesnej kultury i sztuki, oraz zagadnień z nimi związanych,

b) tworzenie warunków do rozwoju artystycznego i zawodowego twórców, kreatorów kultury, a zwłaszcza młodych twórców,

c) popularyzacja wiedzy o współczesnej kulturze i sztuce,

d) wspieranie dziedzictwa i kulturowego,

e) działanie na rzecz rewitalizacji miejscowości Gorzekały,

f) ochrona krajobrazu kulturowego Mazur,

g) ochrona przyrody,

h) ochrona i restytucja ginących rzemiosł lub zawodów.

2. Działalność Fundacji ma charakter naukowy, edukacyjny i animacyjny.

Formy działania Fundacji

§6

1. Fundacja realizuje swoje cele statutowe poprzez działalność popularyzacyjną za pośrednictwem mediów elektronicznych, w tym tworzenie i utrzymywanie stron internetowych o Mazurach oraz poprzez finansowanie:

a) działalności ekspozycyjnej, publikacyjnej oraz wykładowczej, w tym finansowanie wystaw w Polsce i za granicą,

b) organizowania i dokumentowania przedsięwzięć z zakresu kultury współczesnej,

c) warsztatów edukacyjnych i artystycznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych w Polsce i za granicą,

d) wykładów, seminariów i konferencji naukowych w Polsce i za granicą,

e) badań naukowych w celu poszerzania wiedzy i utrwalania pamięci dotyczącej współczesnej kultury i sztuki ze szczególnym uwzględnieniem sztuk wizualnych,

f) działań mających na celu upowszechnianie wiedzy o miejscowości Gorzekały,

g) działań aktywizujących lokalną społeczność,

h) odbudowy miejscowości Gorzekały,

i) ochrony lokalnych cmentarzy.

2. Działalność statutowa Fundacji ma charakter niedochodowy.

3. Fundacja może prowadzić działalność statutową w formie odpłatnej bądź nieodpłatnej działalności pożytku publicznego. Dochody uzyskane w wyniku działalności pożytku publicznego przeznaczane są w całości na pokrycie kosztów tej działalności.

4. Realizacja zadań statutowych Fundacji może być prowadzona we współpracy z innymi podmiotami. 

§7

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.

Majątek i dochody Fundacji

§8

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 3.000,00 (słownie: trzy tysiące) złotych oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku działania.

Część funduszu założycielskiego w kwocie 1.000,00 (słownie: jeden tysiąc) złotych  przeznaczona jest na działalność gospodarczą Fundacji.

§9

1. Realizacja celów Fundacji finansowana jest z funduszu oraz z dochodów uzyskanych przez Fundację, na zasadach przewidzianych w niniejszym statucie.

2. Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:

a) spadków, zapisów, darowizn, dotacji, subwencji i innego rodzaju przysporzeń majątkowych, poczynionych na rzecz Fundacji przez krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej,

b) oprocentowania rachunków bankowych i lokat, z zysków ze sprzedaży i posiadania obligacji skarbowych Skarbu Państwa,

c) dochodów uzyskanych ze zbiórek publicznych prowadzonych przez Fundację,

d) zaciągniętych pożyczek,

e) dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację,

f) dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego.

3. Dochody pochodzące z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

4. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

§ 10

1. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczona wyłącznie na działalność statutową.

2. Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach obcych we właściwych bankach zgodnie z przepisami prawa dewizowego.

§ 11

1. Dla powiększenia środków przeznaczonych na realizację celów statutowych Fundacji i na działalność statutową Fundacja może prowadzić w kraju i zagranicą działalność gospodarczą.

2. Działalność gospodarcza może być prowadzona wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych. Cały dochód działaności gospodarczej Fundacji przeznaczony jest na realizację jej celów statutowych.

3. Do celów prowadzenia działalności gospodarczej Fundacja może tworzyć odrębne, wewnętrzne jednostki organizacyjne lub uczestniczyć w spółkach prawa cywilnego i handlowego. Jednostki organizacyjne utworzone zgodnie z niniejszym paragrafem podlegają Radzie Fundacji. Rada Fundacji może uchwalić regulamin organizacyjny tych jednostek, określający w szczególności zakres i przedmiot działalności jednostki, zasady powoływania i odwoływania osób kierujących działalnością jednostki, zakres ich uprawnień i obowiązków.

§ 12

1. Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji jest zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności:

1)  sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, PKD 47.71.Z,

2) sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, PKD 47.77.Z,

3) sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, PKD 47.78.Z,

4) sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, PKD 47.65.Z,

5) sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet, PKD 47.91.Z,

6) sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, PKD 47.61.Z,

7) sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach , PKD 47.62.Z,

8) przygotowywanie i podawanie napojów, PKD 56.30.Z,

9) restauracje i stałe placówki gastronomiczne, PKD 56.10.A,

10) działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych, PKD 59.13.Z,

11) reprodukcja zapisanych nośników informacji, PKD 18.20.Z,

12) sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego PKD 46.43.Z,

13) sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, PKD 47.63.Z,

14) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami PKD 47.99.Z,

15) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana, PKD 74.90.Z,

16) pozostałe zakwaterowanie PKD 55.90.Z.

Fundator

§ 13

1. Fundatorzy nie ponoszą odpowiedzialności majątkowej za zobowiązania Fundacji.

2. Fundator wybiera spośród członków Rady Fundacji jej Przewodniczącego. W przypadku śmierci obojga Fundatorów Rada wybiera Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego zwykłą większością głosów.

3. Zarobki Członków Zarządu określają Fudatorzy.

4. W przypadku śmierci lub niezdolności do pełnienia obowiązku, o którym mowa w ust. 3, spowodowanej złym stanem zdrowia obojga Fundatorów, wykonywanie tych czynności przejmuje Przewodniczący Rady.

Organy Fundacji

§ 14

1. Organami Fundacji są:

a) Zarząd Fundacji,

b) Rada Fundacji.

Rada Fundacji

§ 15

1. Rada Fundacji jest organem doradczym Fundacji. Rada Fundacji może wskazywać kierunki działania fundacji oraz inicjować programy lub inne działania o charakterze doradczym. Ponadto, Radzie Fundacji przysługuje kompetencja, o której mowa w § 17 ust. 6.

2. Rada Fundacji składa się z od trzech do dziesięciu członków.

3. Członków Rady powołują Fundatorzy, przy czym członków pierwszego składu Rady Fundatorzy powołują w niniejszym statucie.

W przypadku śmierci Fundatorów kompetencje do powoływania i odwoływania członków Rady Fundacji przechodzą na Radę Fundacji, a w razie, gdyby Rada Fundacji składała się z mniej niż trzech członków uzupełnienie jej składu do minimalnej liczebności przewidzianej statutem nastąpi uchwałą podjętą łącznie z Zarządem.

4. Kadencja członków Rady wynosi pięć lat.

5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji. Fundator nie może być w ten sposób pozbawiony członkostwa w Radzie Fundacji.

6. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w wyniku pisemnej rezygnacji z członkostwa, powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji lub śmierci członka Rady.

7. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach tych organów, w tym kosztów podróży.

8. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji.

9. Członkowie Rady Fundacji mogą pozostawać w stosunku pracy, dzieła, zlecenia lub innych umów cywilnoprawnych z Fundacją w ramach wykonywania jej celów statutowych.

10. W wypadku rezygnacji Przewodniczącego Rady z pełnienia funkcji, niezdolności do jej pełnienia przez okres dłuższy niż pół roku lub jego śmierci Rada wybiera nowego Przewodniczącego zwykłą większością głosów.

§ 16

1. Rada Fundacji zbiera się w razie potrzeby w celu ustalenia wspólnego stanowiska dotyczącego kierunków działania fundacji oraz zainicjowania programu lub innego działania o charakterze doradczym.

2. Ustalenia Rady Fundacji zapadają w formie uchwały podjętej zwykłą większością głosów członków obecnych na posiedzeniu. W przypadku równości głosów decydujący głos ma Przewodniczący Rady.

3. Posiedzenia Rady Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub Fundatora, zgłoszony na piśmie lub w formie elektronicznej.

4. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady oraz reprezentuje ją na zewnątrz.

Zarząd Fundacji

§ 17

1. Zarząd Fundacji składa się z od jednego do trzech członków powoływanych przez Fundatora na dwuletnią kadencję. Spośród osób powołanych do Zarządu Fundator wskazuje Prezesa i Wiceprezesa. Pozostałe osoby powołane do Zarządu mają status Członka Zarządu. Fundator może zostać członkiem Zarządu.

2. Mandat Członka Zarządu wygasa w przypadku upływu kadencji, odwołania przez Fundatora, pisemnej rezygnacji lub śmierci członka. Funkcję Członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.

3. Członków pierwszego Zarządu powołuje Fundator w niniejszym statucie.

4. W wypadku rezygnacji Prezesa Zarządu z pełnienia funkcji, niezdolności do jej pełnienia przez okres dłuższy niż trzy miesiące lub jego śmierci, nowym Prezesem Zarządu zostaje Wiceprezes Zarządu pełniący tą funkcję w chwili zaistnienia okoliczności, o których mowa w niniejszym ustępie. Następuje to za zgodą Wiceprezesa.

5. Powołanie członków Zarządu na kolejne kadencje następuje w formie wskazania przez Fundatora.

6. W przypadku śmierci Fundatorów kompetencje do powoływania i odwoływania członków Zarządu przechodzą na Radę Fundacji.

7. Członkowie Zarządu mogą pozostawać w stosunku pracy.

8. Wynagrodzenie członków Zarządu określa Fundator.

9. Umowy o pracę z pracownikami Fundacji podpisuje Prezes Zarządu. Umowy o pracę z członkami Zarządu podpisuje pełnomocnik powołany uchwałą Rady Fundacji.

10. Wynagrodzenia dla członków Zarządu i pracowników Fundacji wypłacane są ze środków Fundacji.

§ 18

1. Do Zarządu należy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji Rady Fundacji.

2. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

3. Do zadań Zarządu należy:

a) uchwalanie rocznych i wieloletnich planów działania Fundacji oraz planów finansowych,

b) zarządzanie majątkiem Fundacji,

c) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,

d) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów,

e) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji oraz dotacji,

f) występowanie z wnioskiem w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inną Fundacją oraz likwidacji Fundacji.

4. W razie gdy Zarząd jest wieloosobowy podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością głosów członków obecnych na posiedzeniu Zarządu. Do podjęcia uchwały niezbędna jest obecność co najmniej dwóch członków, w tym Prezesa Zarządu. W przypadku równej liczby głosów decydujący jest głos Prezesa Zarządu.

5. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.

6. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji. Jeśli Zarząd jest wieloosobowy udzielenie pełnomocnictwa wymaga uchwały.

7. Zarząd ponosi odpowiedzialność za właściwe finansowanie działalności statutowej Fundacji, w tym także za odpowiednie lokowanie jej środków majątkowych, zapewniające przewidywane przychody i trwałość majątku Fundacji.

§19

Członkowie Zarządu mogą pobierać wynagrodzenie w wysokości ustalonej przez Fundatorów w oświadczeniu o ich powołaniu lub odrębnym oświadczeniu.

Sposób reprezentacji

§ 20

1. Oświadczenie woli w imieniu Fundacji składa Prezes lub Wiceprezes działający samodzielnie, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej.

2. Przy zaciąganiu w imieniu Fundacji zobowiązań, których wysokość przekracza 50.000,- PLN (słownie pięćdziesiąt tysięcy złotych) w skali roku oświadczenia w imieniu Fundacji składa cały Zarząd, a gdy Zarząd jest jednoosobowy zaciągnięcie takich zobowiązań wymaga uprzedniej zgody Rady Fundacji.   

Praca na rzecz Fundacji

§ 21

1. Fundacja może zatrudnić pracowników na podstawie umowy o pracę oraz nawiązywać z osobami trzecimi stosunki umowy zlecenia albo umowy o dzieło.

2. Fundacja może zawierać z osobami trzecimi umowę o wolontariat.

3. Zawarcie umowy o pracę wymaga uprzedniej uchwały Rady Fundacji.

Wyróżnienia

§ 22

1. Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, a także nadawać tytuł Sponsora Fundacji osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów Fundacji oraz wspierającym ją finansowo.

2. Tytuł Sponsora Fundacji ma charakter osobisty. Rada Fundacji może określić szczegółowe zasady posługiwania się tytułem Sponsora Fundacji.

3. Tytuł Sponsora Fundacji nadaje Rada Fundacji po złożeniu przez osobę, która spełnia warunki określone w ust. 1 niniejszego paragrafu, pisemnego oświadczenia o wyrażeniu woli otrzymania tytułu Sponsora Fundacji.

4. Rada Fundacji może przyznawać tytuł Członka Honorowego Fundacji osobom szczególnie zasłużonym dla działalności Fundacji. Przyznanie statusu Członka Honorowego Fundacji następuje w formie uchwały Rady Fundacji.

Zmiana Statutu

§ 23

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji w formie uchwały podjętej bezwzględną większością głosów. Jeśli Fundator żyje lecz nie jest członkiem Rady Fundacji, zmiana statutu wymaga zatwierdzenia przez Fundatora. Zmiany statutu mogą dotyczyć celów dla realizacji, których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim.

Połączenie z inną fundacją

§ 24

Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

§ 25

1.      W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwa jest Rada Fundacji.

2.      Warunki połączenia ustala Rada Fundacji w uchwale.

Likwidacja Fundacji

§ 26

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona, w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku, na wniosek Fundatora lub Członków Zarządu za zgodą Fundatora.

2. Likwidatora Fundacji powołuje Zarząd Fundacji.

§ 27

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.

§28

Powołuje się pierwszą Radę Fundacji w składzie:

– Przewodniczący Rady Fundacji: Iwo Gabrysiak,

– Członek Rady Fundacji: Monika Maria Zielińska,

– Członek Rady Fundacji: Marcin Bogusz Górski.

§29

Powołuje się pierwszy Zarząd Fundacji w składzie:

 – Prezes Zarządu Fundacji: Miłosława Emilia Jung – Mieluch

 

Za Fundatorów:

 

___________________                                              ___________________

Monika Maria Zielińska                                             Marcin Bogusz Górski