Strefa Użytkownika

FUNDACJA POLIGON KULTURY GORZEKAŁY

Głównym celem Fundacji Poligon Kultury Gorzekały jest renowacja kościoła w Gorzekałach oraz stworzenie w nim ośrodka działań na rzecz kultury i edukacji oraz zachowania lokalnej pamięci historycznej i dziedzictwa kulturowego Mazur. Działalność Fundacji ma charakter naukowy, edukacyjny i animacyjny. 


Organizacja prowadzi działalność gospodarczą (podmiot wpisany jest do rejestru przedsiębiorców).

Organizacja założona w 2012 roku.

Forma prawna organizacji : Fundacja.

Stan organizacji : Działa.

Obszar działań

Nauka, kultura, ekologia
Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
Wspomaganie rozwoju techniki, wynalazczości i innowacyjności, rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań techn. w gospodarce
Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
Działania międzynarodowa, wspólnoty lokalne, aktywność społeczna
Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami
Działania wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
Sport, turystyka, wypoczynek
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
Inne
tworzenie warunków do rozwoju artystycznego i zawodowego twórców i kreatorów kultury
działanie na rzecz rewitalizacji miejscowości Gorzekały
ochrona krajobrazu kulturowego Mazur
ochrona i restytucja ginących rzemiosł i zawodów