Strefa Użytkownika

Statut

Załącznik nr  do Uchwały nr

Statut
Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych -

,, Podaruj dziecku radość”

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

 

§1

 

 1. Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych - ,,Podaruj dziecku radość”, przy Szkole Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Giżycku  zwanym  dalej Stowarzyszeniem, jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych, prowadzącym działalność pożytku publicznego na rzecz dzieci niepełnosprawnych, mającym na celu wyrównywanie szans edukacyjnych, wspomaganie  rozwoju dzieci niepełnosprawnych i wspieranie rodzin mających dziecko z deficytem rozwojowym.

Ilekroć w Statucie jest mowa o Stowarzyszeniu, należy przez to rozumieć Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych - ,,Podaruj dziecku radość” przy Szkole Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Giżycku  . Stowarzyszenie może używać skróconej nazwy – Stowarzyszenie „Podaruj dziecku radość”.

 

 1. Stowarzyszenie używa znaku w kształcie koła, z obrazem otwartych dłoni, a ponad nimi serce, wokół napis: Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych – ,, Podaruj dziecku radość” przy Szkole Podstawowej nr 3 w Giżycku..

 

 1. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o Stowarzyszeniach /Dz. U. z dn. 7 kwietnia 1989r.  Nr 20 z późn. zm. i z tego tytułu uzyskuje osobowość prawną oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z 2003 r. ze zmianami) a także niniejszego statutu.

 

 1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania.

 

 1. Stowarzyszenie ma prawo używania odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

 

 1. Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.

 

 1. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej

 

 

§2

 

 1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Głównym terenem działania jest miasto Giżycko.

 

 1. Siedzibą Stowarzyszenia jest Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi, ulica Wiejska 50, 11-500  Giżycko.

 

 1. Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej członków. Do realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, także spośród swoich członków.

 

 

ROZDZIAŁ II

Cele i sposoby działania

 

§3

 

1. Działalność Stowarzyszenia, w trosce o równe szanse edukacyjne oraz ze względu na szczególnie trudną sytuację życiową osób niepełnosprawnych, skierowana jest w szczególności na rzecz uczniów niepełnosprawnych uczęszczających do Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi  w Giżycku.

 

§4

 

1. Celem Stowarzyszenia jest:

 1. dzielenie się osobistym doświadczeniem, przydatnymi informacjami, nadzieją, siłą i mądrością, emocjami i uczuciami, pomysłami, w rozwiązywaniu trudnych sytuacji, sposobami skutecznego radzenia sobie z problemami,
 2. nawiązywanie współpracy z instytucjami, które zajmują się osobami niepełnosprawnymi,
 3. prowadzenie zajęć terapeutycznych dla uczniów niepełnosprawnych,
 4. nawiązywanie współpracy z osobami i instytucjami w zakresie zbierania informacji i wymiany doświadczeń dotyczących problemów osób niepełnosprawnych,
 5. organizowanie imprez okolicznościowych propagujących cele i idee Stowarzyszenia,
 6. prowadzenie działalności integrującej osoby zdrowe i    niepełnosprawne poprzez aktywność kulturalną, rekreacyjną, towarzyską i rehabilitacyjną,
 7. inspirowanie i wspomaganie pozytywnej aktywności dzieci niepełnosprawnych w środowisku rodzinnym, szkolnym i lokalnym,
 8. wspieranie możliwie pełnego usamodzielniania się dzieci niepełnosprawnych,
 9. wdrażanie dzieci niepełnosprawnych do aktywnego życia społecznego,
 10. prowadzenie działalności edukacyjnej i szkoleniowej w stosunku do rodziców i innych osób mających kontakt  z osobami niepełnosprawnymi,
 11. prowadzenie działalności informacyjnej i popularyzatorskiej,
 12. rozwijanie zainteresowań ekologiczno – przyrodniczych poprzez zajęcia edukacyjne i wycieczki krajoznawcze,

ł)  propagowanie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

 

§5

 

1. Stowarzyszenie realizuje cele statutowe poprzez:

 1. społeczną pracę członków,
 2. współpracę z organami władzy, organizacjami i instytucjami,
 3. pozyskiwanie sponsorów spośród instytucji gospodarczych i społecznych oraz osób prawnych,
 4. organizację zajęć i imprez integracyjnych,
 5. organizowanie integracyjnych form wypoczynku dla uczniów zdrowych i niepełnosprawnych,
 6. prowadzenie różnych form pomocy dla rodzin osób niepełnosprawnych
 7. prowadzenie zajęć ekologiczno – przyrodniczych i organizowanie wycieczek krajoznawczych,
 8. działania związane z kulturą  i ochroną dziedzictwa narodowego.

 

 

 

 

§6

 

 

1. Działalność pożytku publicznego, o której mowa w §4, może być prowadzona jako działalność nieodpłatna i odpłatna pożytku publicznego, na zasadach określonych  ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz.1536 z późn. zm.).

2. Zakres działalności odpłatnej statutowej jest taki sam, jak działalności nieodpłatnej i wymieniony jest w § 4 niniejszego statutu.

3. Przychód z działalności odpłatnej statutowej przeznaczony jest wyłącznie do realizacji celów statutowych.

4.Decyzję o podjęciu działalności odpłatnej statutowej każdorazowo podejmuje Zarząd w drodze uchwały.

 

 

 

ROZDZIAŁ III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

 

§7

 1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
  1. Zwyczajnych,
  2.  Wspierających,
  3.  Honorowych.

 

 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, posiada pełną zdolność do czynności prawnych, podejmuje się realizacji celów statutowych Stowarzyszenia, złożyła wypełnioną deklarację członkowską i została przyjęta przez Zarząd.

 

 1. Członek zwyczajny ma prawo do:
  1. czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,
  2. uczestniczenia głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu,
  3. zgłaszania wniosków, postulatów w sprawie działalności Stowarzyszenia,
  4. zaskarżania do Walnego Zebrania Członków uchwały Zarządu Stowarzyszenia o skreśleniu z listy członków,
  5. w przypadku trudnej sytuacji materialnej zwrócenia się do Zarządu z prośbą o zwolnienie na czas określony z opłacania składek członkowskich,

 

 1. Do obowiązków członka zwyczajnego należy:
  1. przestrzeganie statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
  2. czynne uczestniczenie w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,
  3. regularne opłacanie składek i innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia.

 

 1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna lub prawna zainteresowana merytoryczną działalnością Stowarzyszenia, która zadeklaruje współpracę  na rzecz Stowarzyszenia i zostanie przyjęta przez Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji.
   
 2. Członek wspierający posiada prawo do:
 1. uczestnictwa w Walnym Zebraniu z głosem doradczym,
 2. zgłaszania wniosków i postulatów dotyczących działalności Stowarzyszenia.

 

 1. Członek wspierający nie posiada czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia.

 

 1. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela. 

 

 1. Członkowie wspierający nie mają obowiązku uiszczać składek członkowskich.

 

 1.  Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia. Członkowie honorowi są ustanowieni przez Walne Zebranie na wniosek Zarządu. Członek honorowy posiada prawa członka zwyczajnego, ale jest zwolniony z obowiązku płacenia składek członkowskich.

 

 1.  Do obowiązków członka honorowego należy:
 1. przestrzeganie postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
 2. uczestnictwo w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,
 3. wspieranie działalności Stowarzyszenia własną pracą.

 

 1.  Członkostwo ustaje na skutek:
 1. dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia złożonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań odnośnie Stowarzyszenia,
 2. śmierci członka Stowarzyszenia lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
 3. utraty praw publicznych w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu,
 4. wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu nieprzestrzegania przepisów Statutu, regulaminu i uchwał władz Stowarzyszenia lub działania na szkodę Stowarzyszenia,
 5. skreślenia z listy członków zwyczajnych z powodu nieusprawiedliwionego zalegania składek członkowskich,
  lub innych zobowiązań przez okres przekraczający 6 miesięcy,
 6. pozbawienia członkostwa honorowego w wyniku uchwały władzy Stowarzyszenia, która członkostwo nadała.

ROZDZIAŁ IV
Władze Stowarzyszenia

§8

 

 1. Władzami Stowarzyszenia są:
 1. Walne Zgromadzenie,
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna.

 

 1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 5 lat.

 

 1. Uchwały Walnego Zgromadzenia, Zarządu i Komisji Rewizyjnej podejmowane są zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, o ile postanowienia Statutu nie stanowią inaczej.

 

 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie, które może być zwołane w trybie zwyczajnym oraz w trybie nadzwyczajnym.
 1. zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Stowarzyszenia, raz w roku,
 2. nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd na swój wniosek, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub 1/3 ogólnej liczby członków, w terminie do 3 tygodni od daty zgłoszenia wniosku,
 3. o terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków powiadamia Zarząd co najmniej 14 dni przed jego odbyciem,
 4. Walne Zgromadzenie jest prawomocne przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania,
 5. w Walnym Zgromadzeniu biorą udział, z głosem stanowiącym, wszyscy członkowie zwyczajni, z głosem doradczym natomiast, osoby zaproszone, oraz członkowie wspierający i honorowi nie będący członkami zwyczajnymi,
 6. obradami Walnego Zgromadzenia kieruje Prezydium w składzie: Przewodniczący i Sekretarz.

 

 1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
 1. podejmowanie decyzji o sprawach organizacyjnych i programowych Stowarzyszenia,
 2. podejmowanie uchwał w sprawie zmian Statutu Stowarzyszenia,
 3. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 4. uchwalanie na wniosek Komisji Rewizyjnej, absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia,
 5. wybór i odwołanie w tajnym głosowaniu władz Stowarzyszenia – Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 6. wybór Prezesa i Wiceprezesa Zarządu Stowarzyszenia,
 7. podejmowanie uchwał zatwierdzających regulaminy: pracy Zarządu, Komisji Rewizyjnej, obrad Walnego Zgromadzenia,
 8.  rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego Zgromadzenia,
 9. ustalanie wysokości składek członkowskich,
 10. ustalanie zasad gospodarki finansowej Stowarzyszenia.

 

Zarząd

 

§9

 

 1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 3 do 5 członków w tym Prezesa, Wiceprezesa i Członków Zarządu.

 

 1. Zarząd działa w oparciu o Regulamin uchwalony przez Walne Zgromadzenie.

 

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące.

 

 1. Do kompetencji Zarządu należy:
 1. kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia i reprezentowanie go na zewnątrz,
 2. wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia,
 3. rozstrzyganie wszystkich spraw niezastrzeżonych dla Walnego Zgromadzenia, ustalenie wysokości wpisowego, oraz innych opłat,
 4. uchwalanie okresowych planów działań i preliminarzy budżetowych,
 5. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęć i skreśleń z listy członków,
 6. zwoływanie Walnego Zgromadzenia,
 7. wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie godności honorowego członka,
 8. składanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia,
 9. podejmowanie decyzji o współpracy lub przystąpieniu do innych organizacji,
 10.  podejmowanie decyzji o zwolnieniu członka z opłacania składek członkowskich.

 

Komisja Rewizyjna

 

§10

 

 1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.

 

 1. Komisja Rewizyjna składająca się z 3 do 5 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie, wybiera spośród swego grona przewodniczącego i zastępcę.

 

 1. Komisja Rewizyjna w zakresie wykonywanej kontroli wewnętrznej nie podlega Zarządowi.

 

 1.  Członkowie Komisji Rewizyjnej:

 

a) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,

 

b) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

 

c) nie otrzymują z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrotu uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenia w wysokości wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

 

 1. Tryb pracy Komisji Rewizyjnej określa regulamin.

 

 1. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
 1. kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia,
 2. występowanie do zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,
 3. składanie na Walnym Zgromadzeniu Członków wniosków o udzielanie (lub odmowę udzielenia) absolutorium władzom Stowarzyszenia,
 4. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia.

 

 1. Przewodniczący lub wyznaczony przez niego członek Komisji Rewizyjnej mogą brać udział z głosem doradczym w posiedzeniu Zarządu.

 

 1. W przypadku zmniejszenia się składu władz Stowarzyszenia w trakcie trwania kadencji uzupełnienie może nastąpić w drodze dokooptowania. Dokonują tego pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

 

 

ROZDZIAŁ V

Majątek i fundusze Stowarzyszenia

 

§11

 

 1. Majątek Stowarzyszenia stanowią:  nieruchomości, ruchomości i fundusze.

 

 1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
 1. wpisowe i składki członkowskie,
 2. darowizny, zapisy i spadki,
 3. dotacje państwowe, samorządowe i unijne,
 4. dochody ze zbiórek publicznych i inne wpływy.
 5. przychody z własnej działalności statutowej

 

 1. Składki członkowskie powinny być opłacane do końca I półrocza każdego roku.

 

 1. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

 1. Fundusze przeznacza się:
 1. na realizację celów statutowych,
 2. na pokrycie poniesionych kosztów administracyjnych działań statutowych,
 3. na pokrycie wydatków w celu powiększenia majątku Stowarzyszenia.

 

 

 

 1. Majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.

 

 1. Prowadzona przez Stowarzyszenie działalność bezwzględnie nie obejmuje:

 

a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

 

b) przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

 

c) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,

 

d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

 1. W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia majątek musi być przeznaczony na rzecz osób prawnych realizujących cele statutowe Stowarzyszenia  na rzecz osób niepełnosprawnych.

 

 1. Rokiem obrachunkowym i sprawozdawczym Stowarzyszenia jest rok kalendarzowy.

 

 1. Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz do zaciągania zobowiązań majątkowych jest upoważniony Prezes lub Wiceprezes Zarządu jednoosobowo lub dwóch innych członków Zarządu działających łącznie.

 

 

ROZDZIAŁ VI

Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

 

§12

 1. Uchwalenie Statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zgromadzenie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów  przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

 

 1. Stowarzyszenie może zostać rozwiązane na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia oraz w innych przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.

 

 1. Walne Zgromadzenie,  podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, określa sposób jego likwidacji i przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

 

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie postanowienia ustawy Prawo o Stowarzyszeniach /Dz.U. z dn. 7 kwietnia 1989r. Nr 20 poz. 104; Dziennik Ustaw z 2001 r. Nr 17 poz. 209; Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

 

 

ROZDZIAŁ VII

Postanowienia końcowe

 

Statut i jego zmiany wchodzą w życie po uprawomocnieniu się stosownego postanowienia Sądu Rejestrowego.

 

 

Podpisy Członków Zarządu

1. Witek Joanna- ……………………………………....

2. Trześniewska Anna Irena- ………………………….

3. Kurzynowska Alicja Agata …………………………