Strefa Użytkownika

SPRAWOZDANIA ROCZNE 2012 rok

Ministerstwo Pracy

i Polityki Społecznej

Roczne uproszczone sprawozdanie merytoryczne z działalności
organizacji pożytku publicznego

 

 

za rok      2012

 

 

 

 

 

  • Formularz należy wypełnić w języku polskim;
  • Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola;
  • W trakcie wypełniania formularza istnieje możliwość dodawania wierszy oraz zawijania tekstów w polach;
  • We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (–).

Data zamieszczenia sprawozdania

I. Dane organizacji pożytku publicznego

1. Nazwa organizacji

    STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH - "PODARUJ DZIECKU RADOŚĆ" PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W GIŻYCKU 

2. Adres siedziby i dane kontaktowe

Kraj      POLSKA

Województwo      WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Powiat      GIŻYCKO

Gmina      GIŻYCKO

Ulica      WIEJSKA

Nr domu      50

Nr lokalu      

Miejscowość      GIŻYCKO

Kod pocztowy      11-500

Poczta      GIŻYCKO

Nr telefonu      502 780 304

Nr faksu      

E-mail      podarujradosc@vp.pl

Strona www      podarujradosc.com.pl

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

     07-06-2010

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku publicznego

     02-10-2012

5. Numer REGON

     28051592200000

6. Numer KRS

     0000358101

                       

 

 

7. Skład organu zarządzającego organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji
pełnionej przez poszczególnych członków organu
zarządzającego)

Imię i nazwisko

Funkcja

Wpisany do KRS

 

JOANNA WITEK     

PREZES

   tak

   nie

 

ANNA IRENA TRZESNIEWSKA     

WICEPREZES

   tak

   nie

 

JADWIGA LEMANSKA

SEKRETARZ     

   tak

   nie

 

ANDRZEJ BIELENIEWICZ

CZŁONEK ZARZADU

   tak

   nie

 

GRAZYNA JADWIGA

PYRKO

   tak

   nie

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji
pełnionej przez poszczególnych członków organu kontroli lub
nadzoru)

Imię i nazwisko

Funkcja

Wpisany do KRS

 

JUSTYNA DABROWSKA     

     

   tak

   nie

 

 MAGDALENA KWIECIEN 

     

   tak

   nie

 

ANNA JADWIGA CHMIELEWSKA 

     

   tak

   nie

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1.Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych
działań podjętych przez organizację

A) DZIELENIE SIE OSOBISTYM DOSWIADCZENIEM, PRZYDATNYMI INFORMACJAMI, NADZIEJA, SIŁA I

MADROSCIA, EMOCJAMI I UCZUCIAMI, POMYSŁAMI W ROZWIAZYWANIU TRUDNYCH SYTUACJI

SPOSOBAMI SKUTECZNEGO RADZENIA SOBIE Z PROBLEMAMI,

B) NAWIAZYWANIE WSPÓŁPRACY Z INSTYTUCJAMI, KTÓRE ZAJMUJA SIE OSOBAMI

NIEPEŁNOSPRAWNYMI.

C) PROWADZENIE ZAJEC TERAPEUTYCZNYCH DLA UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH,

D) ORGANIZOWANIE IMPREZ OKOLICZNOSCIOWYCH PROPAGUJACYCH CELE I IDEE

STOWARZYSZENIA,

E) PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI INTEGRUJACEJ OSOBY ZDROWE I NIEPEŁNOSPRAWNE POPRZEZ

AKTYWNOSC KULTURALNA, REKREACYJNA, TOWARZYSKA I REHABILITACYJNA,

F) INSPIROWANIE I WSPOMAGANIE POZYTYWNEJ AKTYWNOSCI DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH W

SRODOWISKU RODZINNYM, SZKOLNYM I LOKALNYM,

G) WSPIERANIE MOZLIWIE PEŁNEGO USAMODZIELNIANIA SIE DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH,

H) WDRAZANIE DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO AKTYWNEGO ZYCIA SPOŁECZNEGO,

 

1.2. Zasięg terytorialny faktycznie prowadzonej
przez organizacją działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

 najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

 

 gmina

 województwo

 

 kilka gmin

 kilka województw

 

 powiat

 cały kraj

 

 kilka powiatów

 poza granicami kraju

             

 

 

2. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

(Należy oszacować liczbę odbiorców działań organizacji w okresie
sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne)

Osoby fizyczne

     400

 

 

Osoby prawne

     -

 

2.2. Informacje na temat innych
(niż wymienionych w pkt 2.1)
odbiorców, na rzecz których
organizacja działała

(Np. zwierzęta, zabytki)

     

 

-

3. Informacja dotycząca przedmiotu działalności nieodpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

   tak

 

   nie

3.2. Należy wskazać nie więcej niż trzy najważniejsze, pod
względem wielkości wydatkowanych środków, sfery działalności
pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.),
zaczynając od najważniejszej wraz z odnoszącym się do nich
przedmiotem działalności

Sfera działalności pożytku publicznego

Przedmiot działalności

 

     działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

     prowadzenie zajęć terapeutycznych dla uczniów niepełnosprawnych

 

     działalność ma rzecz integracji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

prowadzenie działalności integrującej osoby zdrowe i niepełnosprawne poprzez aktywność kulturalną, rekreacyjną, towarzyską i rehabilitacyjną

 

   wypoczynek dzieci i młodzieży  

     organizowanie wypoczynku letniego i zimowego dzieci

4. Informacja dotycząca przedmiotu działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

   tak

 

   nie

4.2. Należy wskazać nie więcej niż trzy najważniejsze, pod
względem wielkości wydatkowanych środków, sfery działalności
pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, zaczynając od najważniejszej wraz
z odnoszącym się do nich przedmiotem działalności

Sfera działalności pożytku publicznego

Przedmiot działalności

 

     

     

 

     

     

 

     

     

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

   tak

 

   nie

5.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności
gospodarczej organizacji wraz z opisem tej działalności w okresie
sprawozdawczym, a także kodu/ów PKD 2007
odpowiadaiacego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi
więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej wg klasyfikacji
PKD, należy podać informację na temat trzech głównych
rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów),
zaczynając od głównego przedmiotu działalności

Numer Kodu

Przedmiot i opis działalności

 

Kod PKD:

     

 

Kod PKD:

     

 

Kod PKD:

     

                 

 

 

 

III. Ogólne informacje o uzyskanych przychodach i poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

 

1. Informacja o przychodach organizacji

 

1.1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat)

    16 868,36  zł

 

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego

     6 626,36  zł

 

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego

    0,00  zł

 

c) Przychody z działalności gospodarczej

    0,00  zł

 

d) Pozostałe przychody (w tym przychody finansowe)

    2 850,00  zł

 

1.2. Łączna kwota dotacji ze źródeł publicznych ogółem

     1 000,00  zł

 

1.3. Łączna kwota przychodów z darowizn (od osób fizycznych i osób prawnych) ogółem

     6 392,00  zł

 

2. Informacja o kosztach organizacji

 

2.1. Łączna kwota kosztów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat)

     23 967,29 zł

 

2.2. Informacja o poniesionych kosztach:

a) Koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

   22 994,18  zł

 

b) Koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

    0,00  zł

 

c) Koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

   0,00  zł

 

d) Koszty administracyjne

     973,11  zł

 

e) Pozostałe koszty (w tym koszty finansowe)

   0,00  zł

 

3. Wynik finansowy na całości działalności organizacji pożytku publicznego
w okresie sprawozdawczym

     -7 098,93  zł

 

4. Informacje o uzyskanym przychodzie z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz o sposobie wydatkowania tych
środków

 

4.1. Przychody z 1% podatku

     0,00  zł

 

4.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej w
okresie sprawozdawczym ogółem

   0,00  zł

 

4.3. Działania, na które wydatkowano środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie
sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1), oraz kwoty przeznaczone na te działania

 

 

1

     

    0,00  zł

 

 

2

     

    0,00  zł

 

 

3

     

    0,00  zł

 

             

 

 

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji wraz z kwotą
przyznanego zwolnienia)

 z podatku dochodowego od osób prawnych

 

 z podatku od nieruchomości

 

 z podatku od czynności cywilnoprawnych

 

 z podatku od towarów i usług

 

 z opłaty skarbowej

 

 z opłat sądowych

 

 z innych zwolnień

-> jakich?      

x

 nie korzystała

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki
publicznej radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku
publicznego, zgodnie z art. 23a ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i
telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226, z późn. zm.)

   tak

 

   nie

3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych zasadach prawa
własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa
lub jednostek samorządu terytorialnego, lub zawarła na preferencyjnych warunkach
z podmiotami publicznymi umowy użytkowania, najmu, dzierżawy lub użyczenia i
przysługuje jej w odniesieniu do tych nieruchomości następujące prawo:

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

 własność

 

 użytkowanie wieczyste

 

 najem

 

 użytkowanie

 

 użyczenie

 

 dzierżawa

 

 nie korzystała

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy

(W odpowiedzi należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku pracy (etat
lub część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeśli obecnie nie są już zatrudnione w organizacji)

    0  osób

1.2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w
przeliczeniu na pełne etaty

(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w poszczególnych miesiqcach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,5 w przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i
podzielić przez 12. Wynik wpisać z dokładnością do 1 miejsca po przecinku)

    0  etatów

1.3. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie umowy cywilnoprawnej

   7   osób

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

   tak

 

   nie

2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego

    26  osób fizycznych

 

   0   osób prawnych

     

 

 

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy

(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszami są osoby
wykonujące nieodpłatnie i dobrowolnie pracę na rzecz organizacji, niezależnie od tego, czy są to osoby niezwiązane z organizacją,
członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej czy przedstawiciele władz organizacji)

   tak

 

   nie

3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji w okresie sprawozdawczym

(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

0 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym

     15 500,00 zł

a) z tytułu umów o pracę

    0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych

     15 500,00 zł

2. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom organizacji,
wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom świadczącym
usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

     1291,67 zł

3. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom organizacji,
wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom świadczącym
usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

    2 100,00  zł

VII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez organy administracji publicznej w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu
terytorialnego

   tak

 

   nie

2. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy
administracji rządowej lub państwowe fundusze celowe

   tak

 

   nie

VIII. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie sprawozdawczym

Lp.

Organ kontrolujący

Liczba kontroli

1

     

     

2

     

     

IX. Dodatkowe informacje
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

     może tu wpisać informacje ze sprawozdania rocznego (ja mam w kompie niepełne)

Każda organizacja coś tu pisze

Czytelny podpis osoby upoważnionej
lub podpisy osób upoważnionych do
składania oświadczeń woli w imieniu
organizacji

 

Joanna Witek

(imię i nazwisko)

Data wypełnienia sprawozdania

(dd.mm.rrrr)