Strefa Użytkownika

"Pomoc należy się każdemu"

" Pomoc należy się każdemu" -  zajęcia z psychologiem- 9 I 2014r. - 30 VI 2014r.

Jest to nowy projekt stowarzyszenia, będący kontynuacją zadania " Pomóż nam". Zajęcia z psychologiem mają formę;

- konsultacji indywidualnych z dzieckiem niepełnosprawnym,

- konsultacji indywidualnych z rodzicem dziecka ,

- konsultacji indywidualnych dla nauczycieli,

- terapii grupowej z dziećmi niepełnosprawnymi.

Celem  zajęć  indywidualnych z dzieckiem niepełnosprawnym jest:
• kształtowanie pozytywnego stosunku do własnej osoby
• uświadamianie pełnego obrazu własnego ciała
• rozwijanie poczucia tożsamości i niezależności
• budowanie poczucia własności
• podsycanie wiary we własne możliwości, akcentowanie mocnych stron ucznia
• kształtowanie poczucia sprawstwa, bycia autorem wydarzeń
• motywowanie do realizacji indywidualnych zainteresowań, pomysłów
• rozwijanie wrażliwości na własne potrzeby oraz przeżywane emocje
• rozbudzanie inicjatywy w kontaktach z innymi, z jednoczesnym respektowaniem granic i praw drugiej osoby
• uwrażliwienie na nastroje i stany emocjonalne rówieśnika, rozpoznawanie i nazywanie emocji
• nauka radzenia sobie w sytuacjach trudnych, wyrażania protestu, aprobaty
• rozwijanie kompetencji społecznych w takich sferach jak współpraca z rówieśnikiem, dawanie    i przyjmowanie wsparcia, współzawodnictwo.


Cele konsultacji z rodzicami:
• sposoby radzenia sobie z niepełnosprawnością dziecka
• relacje w rodzinie dziecka niepełnosprawnego
• kontakty z otoczeniem społecznym
• problemy rodzeństwa dzieci niepełnosprawnych
• problemy związane z dorastaniem dzieci
• problemy życiowe i emocjonalne rodziców
• rozwój osobisty rodziców.


Cele współpracy z nauczycielami:
•  wymiana informacji i spostrzeżeń na temat funkcjonowania dziecka w różnych sytuacjach  w domu i szkole
•  udzielanie pomocy w rozumieniu, interpretowaniu i radzeniu sobie z zachowaniami trudnymi przejawianymi przez dzieci
•  pomoc w konstruowaniu, realizacji i ewaluacji indywidualnych programów edukacyjnych.


Projekt został dofinansowany przez Urząd Miejski w Giżycku.