Strefa Użytkownika

Stowarzyszenie "Mazurski Zakątek"


Organizacja założona w 2013 roku.

Forma prawna organizacji : Stowarzyszenie.

Stan organizacji : Działa.

Władze organizacji


Osoba Pełniona funkcja
Wojciech Saczek Prezes
Dawid Botsch Zastępca Prezesa
Justyna Grunwald Skarbnik
Marta Pawłowicz Sekretarz

Obszar działań

Przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, działania wspierające
Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans
Działania na rzecz osób niepełnosprawnych
Działania na rzecz osób w wieku emerytalnym
Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej
Ochrona praw
Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka, swobód obywatelskich oraz działań wspomagających rozwój demokracji
Działania na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn
Działania na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechnianie i ochrona praw dziecka
Ochrona zdrowia
Ochrona i promocja zdrowia
Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
Przeciwdziałanie bezrobociu, rozwój gospodarczy
Działania wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
Działania na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
Nauka, kultura, ekologia
Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
Działania międzynarodowa, wspólnoty lokalne, aktywność społeczna
Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami
Promocja i organizacja wolontariatu
Działania wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
Sport, turystyka, wypoczynek
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
Turystyka i krajoznawstwo
Wypoczynek dzieci i młodzieży
Tożsamość, tradycja narodowa
Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości, rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej