Strefa Użytkownika

Szkolenie.Nowe druki ofert, umów i sprawozdań w zakresie zlecania zadań publicz

Centrum Organizacji Pozarządowych Giżycko

Zaprasza na szkolenie

„Nowe druki ofert, umów i sprawozdań w zakresie zlecania zadań publicznych organizacjom pozarządowym z uwzględnieniem Rozporządzenia MRPiPS z 17 sierpnia 2016 r.”

24 września 2016 r. (sobota) w godzinach 09.00-13.00

Centrum Organizacji Pozarządowych, I piętro - Giżycko, lok. 102 ul. Dąbrowskiego 14 (Ekomarina).

Szkolenie będzie dotyczyło zastosowania zapisów Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, które weszło w życie 3 września 2016 r.

Omówione zostaną m. in. przepisy prawa przejściowego, wzory druków ofert, umów i sprawozdania z realizacji zadania publicznego.

Szkolenie poprowadzi Andrzej Rybus-Tołłoczko, administratywista, współprzewodniczący Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, przez 9 lat pracował w urzędach samorządowych i rządowych, współpracownik Centrum ds. Organizacji Pozarządowych w Płocku, zajmując się współpracą z organizacjami pozarządowymi, prowadził wiele szkoleń z Modelu Współpracy oraz Standardów Rad Działalności Pożytku Publicznego, tworzenia partnerstw, działania samorządów, szkolił w całej Polsce przedstawicieli organizacji pozarządowych i urzędów z pozyskiwania środków, ochrony danych osobowych, zmian w prawie, wprowadzania narzędzi partycypacyjnych. Od 17 lat w sektorze pozarządowym, gdzie wpierw zarządzał własną organizacją, która prowadziła świetlice dla dzieci w Warszawie, obecnie związany z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci w Ostrołęce, Chorągwią Mazowiecką Związku Harcerstwa Polskiego, Fundacją KSK i Federacją Organizacji Pozarządowych "Pomocni Mazowszu". Jest w nich między innymi administratorem bezpieczeństwa informacji i osobą pozyskującą środki. Prowadzi zajęcia dla dzieci i młodzieży z edukacji obywatelskiej czy przeciwpowodziowej. Brał udział w pracach sejmowych nad nowelizacjami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go na adres copgizycko@onet.pl  do 22 września 2016 r. 

___

_______

Znalezione obrazy dla zapytania starostwo powiatowe giżycko Zadanie pn. „COP Giżycko na rzecz aktywności społecznej powiatu giżyckiego VI” jest współfinansowane ze środków Powiatu Giżyckiego