Strefa Użytkownika

NGOMAZURY.PL jest portalem organizacji pozarządowych i osób uczestniczących w życiu społecznym regionu Mazur. To wirtualne miejsce, gdzie NGO`sy mają możliwość założenia i prowadzenia swojej strony internetowej by móc komunikować się i promować w sieci.

USTAWA z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o rachunkowości

W dzienniku ustaw z 21 sierpnia (poz. 1100) ukazała się Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. O zmianie ustawy o rachunkowości (ustawa dostępna tutaj).

Celem ustawy jest implementacja przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie rocznych sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych i powiązanych sprawozdań niektórych rodzajów jednostek, zmieniającej dyrektywę
Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/43/WE oraz uchylającej dyrektywy Rady 78/660/EWG i 83/349/EWG (Dz. U. L 182 z 19.06.2013, str. 19076). Ta dyrektywa umożliwia państwom członkowskim wprowadzenie uproszczeń w zakresie sprawozdawczości finansowej dla tzw. jednostek mikro, w tym m. in. stowarzyszeń i fundacji.

Uproszczenia polegać mogą na:
- umożliwieniu sporządzania skróconego sprawozdania finansowego,
- zwolnieniu z obowiązku sporządzania informacji dodatkowej oraz sprawozdania z działalności, pod warunkiem że niektóre z tych informacji zostaną przez jednostki mikro ujawnione w informacjach uzupełniających do bilansu.


Uproszczenia dotyczą organizacji, które nie prowadzą działalności gospodarczej.

Zmiany wchodzą w życie 5 września br., a jej przepisy mają zastosowanie do sprawozdań finansowych jednostek mikro za rok obrotowy kończący się po dniu wejścia w życie (a więc już za 2014 r.)

 

 Najnowsze Wiadomości :

Konkurs ofert na realizację zadań publicznych Samorządu Wojewódz. Warm-Maz.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2018

Konkursy ofert w programie MRPiPS: Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu sp

Minister Rodziny,Pracy i Polityki Społecznej ogłosiła otwarte konkursy ofert w Programie pn.: „Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu – nowy wymiar 2020”. Oferty należy składać do 2 stycznia 2018 r.

Granty 2018 - nabór ofert klubów sportowych

Burmistrz Giżycka ogłosza otwarty konkurs ofert dedykowany klubom sportowym na wsparcie realizacji zadań publicznych na rzecz mieszkańców Giżycka w zakresie dofinansowania szkolenia sportowego. Nabór od 8 do 29 grudnia 2017 r.

Załóż Profil Organizacji w Serwisie