Strefa Użytkownika

NGOMAZURY.PL jest portalem organizacji pozarządowych i osób uczestniczących w życiu społecznym regionu Mazur. To wirtualne miejsce, gdzie NGO`sy mają możliwość założenia i prowadzenia swojej strony internetowej by móc komunikować się i promować w sieci.

Nabór ofert w ramach FIO Warmia Mazury Lokalnie - mikrodotacje do 5000 złotych

OGŁOSZENIE O NABORZE OFERT

NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU MIKRODOTACJI

FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH WARMIA MAZURY LOKALNIE

Lokalna Grupa Działania "WARMIŃSKI ZAKĄTEK" w Partnerstwie z Nidzickim Funduszem Lokalnym, Ełckim Stowarzyszeniem Aktywnych "STOPA", Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom i Młodzieży, Stowarzyszeniem "PRZYSTAŃ" ogłasza nabór wniosków na realizację projektów w ramach Programu mikrodotacji FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH WARMIA MAZURY LOKALNIE.

Jego celem jest zwiększenie zaangażowania mieszkańców województwa warmińsko - mazurskiego, działających w grupach nieformalnych, samopomocowych i młodych organizacji pozarządowych, w życie publiczne poprzez wsparcie inicjatyw oddolnym służącym działaniom na rzecz dobra wspólnego.

ZAKRES RZECZOWY ZADANIA PUBLICZNEGO, OBEJMUJE ZADANIA KTÓRE-

 • posłużą stymulowaniu aktywności obywatelskiej
 • zakładają współdziałanie mieszkańców, dzięki któremu możliwe jest osiąganie celów o charakterze dobra wspólnego,
 • wynikają z konkretnych potrzeb danej społeczności,
 • mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji,
 • przewidują takie działania, które będą kierowane do określonej grupy odbiorców, a jednocześnie będą służyć całej społeczności,
 • będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego – samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych,
 • będą umiejętnie i w sposób przemyślany angażowały zasoby lokalne – naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe

i mieszczą sie w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

ADRESACI ZADANIA PUBLICZNEGO:

- Grupy nieformalne - stanowiące nie mniej niż trzy osoby, wspólnie realizujące lub chcące realizować działania w sferze pożytku publicznego, a nie posiadające osobowości prawnej.

- Grupy samopomocowe - stanowiące dobrowolny zespół osób, którego aktywne działanie skierowane jest na pokonywanie problemów oraz zmianę warunków życia jego członków,

- Młode organizacje pozarządowych, czyli organizacje wpisane do KRS nie wcześniej niż 18 miesięcy od dnia złożenia wniosku o mikrodotację, których roczny budżet nie przekracza 25 tys. zł.

W konkursie mogą wziąć udział te organizacje i instytucje oraz grupy, które łącznie:
mają siedzibę na obszarze województwa warmińsko - mazurskiego, planują prowadzić działania na obszarze województwa warmińsko - mazurskiego.

WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW FINANSOWYCH PRZEZNACZONYCH NA DOFINANSOWANIE MIKRODOTACJI: 247 500,00 złotych

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW: 17 lipca - 6 sierpnia 2014

WARUNKI SKŁADANIA WNIOSKÓW

Okres realizacji projektów mieści się w przedziale: 10 sierpnia - 30 listopada 2014

Kwota wnioskowanej dotacji: 1 500 złotych - 5 000 złotych

Wkład własny: minimum 10% (wnoszony w formie finansowej lub niefinansowej).

Wnioski należy składać poprzez generator wniosków dostępny na stronach: www.warmiamazurylokalnie.pl, www.warmia.mazury.pl oraz www.warminskizakatek.com.pl, www.funduszlokalnynidzica.pl, www.ecop.elk.pl, www.spdim.pl, www.przystan.iława.pl, www.kanal-elblaski-lgd.pl, www.funduszgoldap.pl

(ZAKŁADKA MIKRODOTACJE FIO WARMIA MAZURY LOKALNIE)

Rozpatrzeniu będą podlegały wyłącznie wnioski spełniające kryteria formalne. Wnioski nie spełniające kryteriów formalnych nie będą rozpatrywane.

TRYB ORAZ KRYTERIA STOSOWANE PRZY WYBORZE PROJEKTÓW

Wyboru projektów dokonuje Komisja Grantowa, przyznając dofinansowanie tym projektom, które w najwyższym stopniu spełnią następujące kryteria:

 • odpowiadają na jasno zdefiniowaną potrzebę, ważną dla społeczności, której zaspokojenie służy dobru wspólnemu,
 • zakładają działania adekwatne do opisanej potrzeby, właściwy do założeń projektu harmonogram działań oraz wymierne rezultaty,
 • szeroko angażują mieszkańców do zaspokojenia tej potrzeby, a przez to do aktywności na rzecz dobra wspólnego, opierają się na współpracy z partnerami instytucjonalnymi i wolontariuszami.
 • zakładają atrakcyjne dla odbiorców działania i różnorodny sposób komunikowania o planowanych działaniach,
 • jasno i w sposób wymierny przedstawiają planowane korzyści, jakie w efekcie realizacji projektu odniosą jego bezpośredni uczestnicy oraz lokalna społeczność, a także sami realizatorzy,
 • planują kontynuowanie wybranych działań projektu i podtrzymanie aktywności środowisk lub grup społecznych po zakończeniu realizacji projektu,
 • gwarantują zaangażowanie wymaganego wkładu własnego,
 • mają budżet adekwatny do zaplanowanych działań

WSPARCIE INFORMACYJNO - DORADCZE NA ETAPIE UBIEGANIA SIĘ O DOFINANSOWANIE jest realizowane przez sieć Ośrodków i Punktów Animacyjno - Doradczych Warmia Mazury Lokalnie:

- dla powiatów: olsztyńskiego, lidzbarskiego, bartoszyckiego i braniewskiego

Ośrodek Doradczy Warmia Mazury Lokalnie - Lokalna Grupa Działania "Warmiński Zakątek" ul. Grunwaldzka 6 11-040 Dobre Miasto, tel./fax 896160058 www.warminskizakatek.com.pl, e-mail: dobremiasto@warmiamazurylokalnie.pl

- dla powiatów: szczycieńskiego, nidzickiego, działdowskiego i miasta Olsztyna

Ośrodek Doradczy Warmia Mazury Lokalnie - Nidzicki Fundusz Lokalny

Kamionka 7 13-100 Nidzica, tel. 729280011, 600859988 www.funduszlokalnynidzica.pl, e-mail: nidzica@warmiamazurylokalnie.pl

- dla powiatów: kętrzyńskiego, ełckiego, oleckiego

Ośrodek Doradczy Warmia Mazury Lokalnie - Ełckie Stowarzyszenie Aktywnych "STOPA"

ul. Małeckich 3/30, 19-300 Ełk, tel. 796538105 www.stopa.org.pl, e-mail:elk@warmiamazurylokalnie.pl

- dla powiatów: mrągowskiego, piskiego, giżyckiego

Ośrodek Doradczy Warmia Mazury Lokalnie - Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży

ul. Polna 2 12-221 Ruciane Nida, tel. 510211940 www.spdim.pl, rucianenida@warmiamazurylokalnie.pl

- dla powiatów: nowomiejskiego, iławskiego, ostródzkiego

Ośrodek Doradczy Warmia Mazury Lokalnie - Stowarzyszenie "PRZYSTAŃ"

ul. Chełmińskiego 1 14-200 Iława, tel./fax 896499208 www.przystan.iława.pl, e-mail: ilawa@warmiamazurylokalnie.pl

- dla powiatów: elbląskiego i miasta Elbląga

Punkt Doradczy Warmia Mazury Lokalnie - Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania

ul. Jana Amosa Komeńskiego 40 82-300 Elbląg, tel. 552394961 www.kanal-elblaski-lgd.pl, e-mail: elbląg@warmiamazurylokalnie.pl

- dla powiatów: gołdapskiego, węgorzewskiego

Punkt Doradczy Warmia Mazury Lokalnie - Stowarzyszenie Gołdapski Fundusz Lokalny

ul. Wolności 11 19-500 Gołdap, tel. 508118968 www.funduszgoldap.pl, e-mail: goldap@warmiamazurylokalnie.pl

Integralną część ogłoszenia o naborze stanowi Regulamin konkursu wraz z:

1) karta oceny formalnej wniosków

2) karta oceny merytorycznej wniosków

3) wzór formularza wniosków

4) wzór umowy dotacji

5) wzór karty monitoringu (wersja do wglądu – aplikowanie odbywa się wyłącznie przez generator wniosków)

6) wzór sprawozdania końcowego z realizacji operacji

 Najnowsze Wiadomości :

Konkurs ofert na realizację zadań publicznych Samorządu Wojewódz. Warm-Maz.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2018

Konkursy ofert w programie MRPiPS: Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu sp

Minister Rodziny,Pracy i Polityki Społecznej ogłosiła otwarte konkursy ofert w Programie pn.: „Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu – nowy wymiar 2020”. Oferty należy składać do 2 stycznia 2018 r.

Granty 2018 - nabór ofert klubów sportowych

Burmistrz Giżycka ogłosza otwarty konkurs ofert dedykowany klubom sportowym na wsparcie realizacji zadań publicznych na rzecz mieszkańców Giżycka w zakresie dofinansowania szkolenia sportowego. Nabór od 8 do 29 grudnia 2017 r.

Załóż Profil Organizacji w Serwisie