Strefa Użytkownika

NGOMAZURY.PL jest portalem organizacji pozarządowych i osób uczestniczących w życiu społecznym regionu Mazur. To wirtualne miejsce, gdzie NGO`sy mają możliwość założenia i prowadzenia swojej strony internetowej by móc komunikować się i promować w sieci.

Rozpoczęły się konsultacje projektu zmian ustawy Prawo o stowarzyszeniach

Konsultacje trwają od 7 lipca 2014 r. do 10 sierpnia 2014 r.

Projekt dostępny jest na portalu mamzdanie.org.pl

Projekt proponuje m.in:

1. Zmniejszenie ilości osób wymaganych do założenia stowarzyszenia rejestrowego z osobowością prawną i umożliwienie wyboru władz przed rejestracją. Zmiana pozwoli na zakładanie stowarzyszeń już 9 osobom, a nie tak jak dotychczas 15. Liczba ta jest kompromisem pomiędzy dążeniem do obniżenia progu minimalnej liczby założycieli, a zdolnością do wyboru organów oraz potrzebą zachowania formy stowarzyszenia jako realnej grupy osób. Obecnie zebranie i utrzymanie wymaganej ilości 15 członków staje się znaczącą barierą dla grup podejmujących inicjatywy społeczne.

2. Usunięcie udziału organu nadzorującego w postępowaniu rejestrowym stowarzyszeń oraz wprowadzenie możliwości działania stowarzyszenia jeszcze przed sądową rejestracją. Celem zmiany jest skrócenie procesu rejestracji nowych stowarzyszeń poprzez zniesienie konieczności przesyłania przez sąd rejestrowy całej dokumentacji do organu nadzorującego skutkującego oczekiwaniem na odpowiedź i wydłużaniem procedury. Zmiana uniemożliwia również ingerencję administracji w swobodę tworzenia stowarzyszeń.

3. Ograniczenie uprawnień organu nadzoru wyłącznie w zakresie zgodności działania stowarzyszenia z przepisami prawa i postanowieniami statutu. Ponadto w przypadku żądania przez organ nadzoru uchwał walnego zebrania członków, zobligowany jest on do uzasadnienia podejmowanych w stosunku do stowarzyszenia czynności.

4. Wprowadzenie możliwości zawieszania działalności i przekształcania stowarzyszeń. Instytucja łączenia i przekształcenia podmiotów powszechnie znana jest z prawa regulującego działalność gospodarczą. Poza przekształcaniem stowarzyszeń (stowarzyszenia, stowarzyszenia zwykłe) projekt zakłada również możliwość przekształcenia stowarzyszenia w spółdzielnię socjalną lub spółdzielnię pracy. Wprowadzenie tego typu rozwiązań umożliwi pełniejsze wykorzystanie energii osób i zasobów angażowanych do realizacji działań społecznych, jak i stworzy warunki dla naturalnego rozwoju inicjatyw społecznych i poszukiwania przez nie najwłaściwszych form działania z zachowaniem dotychczasowego dorobku.

5. Wprowadzenie zapisu o możliwości zatrudniania członków władz stowarzyszeń. Stowarzyszenia korzystające z dużych dotacji publicznych dla realizacji zlecanych im przez administrację zadań, winny mieć możliwość korzystania z profesjonalnych wynagradzanych organów zarządzających i profesjonalnej kontroli wewnętrznej. Dotychczas członkowie stowarzyszenia zasiadający w jego organach wykonują swe funkcje społecznie.

6. Zrównanie uprawnień działających społecznie członków stowarzyszenia z uprawnieniami wolontariuszy. Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie nadaje uprawnienia wolontariuszom, uprawnienia osób zrzeszonych w stowarzyszeniu świadczących na jego rzecz prace społeczną nie zostały dotychczas uregulowane. Zrównanie uprawnień będzie możliwe jeśli stowarzyszenie przewidzi taką możliwość w statucie.

7. Zwiększenie znaczenia stowarzyszeń zwykłych poprzez nadanie im cech ułomnej osobowości prawnej. Najłatwiejszą formą zrzeszania się osób fizycznych powinny być stowarzyszenia zwykłe, których forma prawna dostosowana jest do lokalnych inicjatyw. Zmiany pozwalają korzystać stowarzyszeniom zwykłym m.in. ze zbiórek publicznych, darowizn, spadków i zapisów, środków publicznych, pozostawiając niezmieniony zakres odpowiedzialności członków stowarzyszenia majątkiem osobistym za zobowiązania stowarzyszenia.

8. Uporządkowanie i uściślenie regulacji terenowych jednostek organizacyjnych stowarzyszeń z osobowością prawną. Do najczęściej wymienianych przez przedstawicieli stowarzyszeń posiadających terenowe jednostki organizacyjne z osobowością prawną trudności należą, jak dotąd, problemy dot. rejestracji zmian statutowych, sprawy majątkowe (dot. własności, zobowiązań finansowych) oraz powoływania i odwoływania władz jednostek terenowych. Najbardziej odbiegającą praktyką od intencji twórców przepisów dot. podwójnej osobowości prawnej są przypadki dot. zmian statutowych. W związku z różną właściwością sądów dla stowarzyszenia i jednostek organizacyjnych, sądy rejestrowe zatwierdzają zmiany statutu stowarzyszenia niezależnie, to znaczy te zgłaszane przez władze stowarzyszenia, jak i te zgłaszane przez władze terenowej jednostki organizacyjnej z osobowością prawną. Efektem takiego procesu bywa zatwierdzanie przez sądy zmian statutu w dwu różnych wersjach. Zmiany mają na celu uregulowanie i rozwiązanie problemów stowarzyszeń rejestrowych, posiadających terenowe jednostki organizacyjne.

Bez silnego sektora pozarządowego trudno zbudować wystarczająco silne wspólnoty lokalne. Po 25 latach praktyki oraz rozwoju aktywności obywatelskiej istnieje potrzeba dostosowania przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach. Dotychczasowe doświadczenia stosowania ustawy, przyjętej w 1989 r. w wyniku obrad Okrągłego Stołu, pozwalają postawić tezę, że opracowane w czasie transformacji prawo o stowarzyszeniach dobrze spełniało swoją rolę. Nie miej jednak w ostatnich latach środowisko organizacji pozarządowych zgłaszało postulaty zmian. Na ich podstawie przygotowany został, przez „Zespół ds. rozwiązań finansowych i prawnych dla działalności społecznej i obywatelskiej” w Kancelarii Prezydenta RP, projekt zmian którego celem jest ograniczenie barier dla aktywności społecznej podejmowanej przez osoby indywidualne w ramach stowarzyszeń. W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele Kancelarii Prezydenta, organizacji pozarządowych, administracji rządowej, samorządów terytorialnych, ekspertki i eksperci. Następnie projekt był konsultowany z Ministrem ds. prawno-ustrojowych Kancelarii Prezydenta RP Panem Krzysztofem Łaszkiewiczem.

Chcielibyśmy zebrać Państwa opinie i uwagi dotyczące projektu ustawy. Celem konsultacji jest uzyskanie odpowiedzi na pytanie czy zaproponowane zmiany odpowiadają na dotychczas zgłaszane przez środowisko organizacji pozarządowych postulaty oraz wyczerpują listę niezbędnych zmian.

Zebrane uwagi posłużą do opracowania ostatecznej wersji projektu ustawy. Równolegle odbywać się będę konsultacje ze stroną rządową m.in. Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji, Ministerstwem Sprawiedliwości, Ministerstwem Finansów, Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej.

Uwagi do projektu można zgłaszać za pomocą portalu mamzdanie.org.pl, pocztą elektroniczną na adres: lukasz.domagala@prezydent.pl oraz pocztą tradycyjną (Biuro Polityki Społecznej Kancelarii Prezydenta RP, ul. Krakowskie Przedmieście 46/48, 00-325 Warszawa).

źródło: https://mamzdanie.org.pl/web/guest/konsultacje/-/message_boards/message/38335Najnowsze Wiadomości :

Konkurs ofert na realizację zadań publicznych Samorządu Wojewódz. Warm-Maz.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2018

Konkursy ofert w programie MRPiPS: Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu sp

Minister Rodziny,Pracy i Polityki Społecznej ogłosiła otwarte konkursy ofert w Programie pn.: „Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu – nowy wymiar 2020”. Oferty należy składać do 2 stycznia 2018 r.

Granty 2018 - nabór ofert klubów sportowych

Burmistrz Giżycka ogłosza otwarty konkurs ofert dedykowany klubom sportowym na wsparcie realizacji zadań publicznych na rzecz mieszkańców Giżycka w zakresie dofinansowania szkolenia sportowego. Nabór od 8 do 29 grudnia 2017 r.

Załóż Profil Organizacji w Serwisie