Strefa Użytkownika

NGOMAZURY.PL jest portalem organizacji pozarządowych i osób uczestniczących w życiu społecznym regionu Mazur. To wirtualne miejsce, gdzie NGO`sy mają możliwość założenia i prowadzenia swojej strony internetowej by móc komunikować się i promować w sieci.

Otwarty konkurs ofert w zakresie dofinansowania wkładu własnego projektów zew.

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO – MAZURSKIEGO ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań Samorządu Województwa Warmińsko- Mazurskiego w 2014 r. – w zakresie dofinansowania wkładu własnego do projektów realizowanych z funduszy zewnętrznych.

Dotyczy następujących zadań:
1. edukacja i promocja zdrowia publicznego
2. integracja europejska oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami
3. kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego
4. ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
5. rozwój turystyki
6. aktywizacja społeczności lokalnych na obszarach wiejskich
7. wzmacniania integracji i aktywizacji społeczno-zawodowej osób i rodzin w województwie warmińskomazurskim
8. rozwój sektora pozarządowego województwa warmińsko-mazurskiego w tym rozwoju wolontariatu
9. integracja środowisk kombatanckich

Kwota przeznaczona na dofinansowanie zadań (w zakresie wkładu własnego do projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych) w konkursie to: 70 000 zł. Wnioskowana dotacja nie może być większa niż 10 000 zł.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze ds. Organizacji Pozarządowych i Kombatantów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przy ul. Głowackiego 17 (parter, pok. 3), tel. 89 512 58 75 lub 89 512 58 80, w którym również do dnia 11 czerwca 2014 r. – należy składać oferty.

O zachowaniu terminu decyduje data złożenia oferty lub data stempla pocztowego.

Załączniki do pobrania na stronie: http://bip.warmia.mazury.pl/urzad_marszalkowski/417/2728/Otwarty_konkurs_ofert_w_zakresie_dofinansowania_wkladu_wlasnego_do_projektow_realizowanych_zNajnowsze Wiadomości :

Konkurs ofert na realizację zadań publicznych Samorządu Wojewódz. Warm-Maz.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2018

Konkursy ofert w programie MRPiPS: Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu sp

Minister Rodziny,Pracy i Polityki Społecznej ogłosiła otwarte konkursy ofert w Programie pn.: „Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu – nowy wymiar 2020”. Oferty należy składać do 2 stycznia 2018 r.

Granty 2018 - nabór ofert klubów sportowych

Burmistrz Giżycka ogłosza otwarty konkurs ofert dedykowany klubom sportowym na wsparcie realizacji zadań publicznych na rzecz mieszkańców Giżycka w zakresie dofinansowania szkolenia sportowego. Nabór od 8 do 29 grudnia 2017 r.

Załóż Profil Organizacji w Serwisie