Strefa Użytkownika

NGOMAZURY.PL jest portalem organizacji pozarządowych i osób uczestniczących w życiu społecznym regionu Mazur. To wirtualne miejsce, gdzie NGO`sy mają możliwość założenia i prowadzenia swojej strony internetowej by móc komunikować się i promować w sieci.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki w 2017

Ministerstwo Sportu i Turystyki Departament Turystyki ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki w 2017 roku i zaprasza do składania ofert. Zlecenie realizacji zadań publicznych nastąpi poprzez ich wsparcie finansowe w formie dotacji. Termin składania wniosków: 25 listopada 2016 r. 

W otwartym konkursie ofert mogą brać udział zarejestrowane w Polsce organizacje pozarządowe oraz jednostki w rozumieniu art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.), których działalność w sferze turystyki (w tym m.in. ekoturystyki, agroturystyki, przewodnictwa i pilotażu, rekreacji, wypoczynku, hotelarstwa) lub krajoznawstwa jest jednym z celów lub zadań statutowych, działające dłużej niż dwa lata. Okres działania organizacji liczy się od daty wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. W przypadku niezachowania powyższych wymogów oferta zostanie odrzucona ze względów formalnych. W przypadku ofert wspólnych każda z organizacji powinna spełniać powyższe wymogi.

I. Priorytety dotyczące zadań z zakresu turystyki:

1. Renowacja szlaków turystycznych na terenie Polski

- zadanie nie obejmuje wytyczania nowych szlaków, jedynie konserwację już istniejących na terenie Polski;

- zadanie wymagać będzie pozyskania niezbędnych zgód i pozwoleń na prace renowacyjne, których dołączenie będzie wymagane przy rozliczeniu projektu;

-termin realizacji zadania od 1 marca do 31 października 2017 roku.

2. Opracowanie i przeprowadzenie kampanii społecznych dotyczących bezpiecznego wypoczynku

- zadanie obejmuje m.in. opracowanie planu działań, przeprowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnej, aplikacje mobilne oraz działania promocyjne, w tym zapewnienie materiałów informacyjnych; oferta musi określać liczbę i charakterystykę odbiorców (np. dzieci, młodzież szkolna, osoby starsze, rodziny wielodzietne, osoby niepełnosprawne);

- termin realizacji zadania od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku.

3. Budowa i upowszechnianie sieci turystycznych marek terytorialnych

- zadanie obejmuje m.in. opracowanie strategii sieci turystycznych marek terytorialnych wraz z działaniami promocyjnymi; zadanie powinno być zgodne z innymi dokumentami strategicznymi związanymi z rozwojem turystyki w regionie;

- termin realizacji zadania od 1 marca do 30 listopada 2017 roku.

II. Wysokość środków publicznych na dofinansowanie zadań z zakresu turystyki w 2017 r.: 2 mln zł (słownie: dwa miliony złotych) (kwota może ulec zmianie).

Minimalny koszt całkowity realizacji zadania publicznego musi wynosić 100 000 zł. W przypadku niezachowania powyższego wymogu oferta zostanie odrzucona ze względów formalnych. 

Ofertę realizacji zadania publicznego należy złożyć zgodnie z obecnie obowiązującym wzorem (weszło w życie Nowe Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań – Dz. U. z 19.08.2016 r. poz. 1300).  

Z uwagi na fakt, iż zasady konkursu nie przewidują ujęcia wyceny wkładu rzeczowego w kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania należy taj kolumny nie wypełniać (pkt 8 wzoru oferty).

Informacje o konkursie dostępne są na stronie: https://bip.msit.gov.pl/Najnowsze Wiadomości :

Konkurs ofert na realizację zadań publicznych Samorządu Wojewódz. Warm-Maz.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2018

Konkursy ofert w programie MRPiPS: Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu sp

Minister Rodziny,Pracy i Polityki Społecznej ogłosiła otwarte konkursy ofert w Programie pn.: „Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu – nowy wymiar 2020”. Oferty należy składać do 2 stycznia 2018 r.

Granty 2018 - nabór ofert klubów sportowych

Burmistrz Giżycka ogłosza otwarty konkurs ofert dedykowany klubom sportowym na wsparcie realizacji zadań publicznych na rzecz mieszkańców Giżycka w zakresie dofinansowania szkolenia sportowego. Nabór od 8 do 29 grudnia 2017 r.

Załóż Profil Organizacji w Serwisie