Strefa Użytkownika

NGOMAZURY.PL jest portalem organizacji pozarządowych i osób uczestniczących w życiu społecznym regionu Mazur. To wirtualne miejsce, gdzie NGO`sy mają możliwość założenia i prowadzenia swojej strony internetowej by móc komunikować się i promować w sieci.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolont.

Projekt ustawy zakłada: 

- usprawnienie procedury wymiany informacji pomiędzy ministrem właściwym do spraw zabezpieczenia, będącym dysponentem Funduszu Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego, a sądami rejestrowymi,

- rozszerzenie i uszczegółowienie katalogu źródeł przychodów Funduszu Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego;

- doprecyzowanie zasad składania sprawozdań przez organizacje pożytku publicznego, które utraciły ten status w okresie sprawozdawczym.

- zasady tworzenia przez ministra właściwego wykazu organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych za rok podatkowy. 

Uwagi do projektu należy zgłaszać do 7 października 2016 r. w formie elektronicznej na adres mailowy: Aneta.Stachowicz @mrpips.gov.pl

http://www.mpips.gov.pl/bip/projekty-aktow-prawnych/projekty-ustaw/pozytek-publiczny/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-dzialalnosci-pozytku-publicznego-i-o-wolontariacie-/Najnowsze Wiadomości :

Konkurs ofert na realizację zadań publicznych Samorządu Wojewódz. Warm-Maz.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2018

Konkursy ofert w programie MRPiPS: Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu sp

Minister Rodziny,Pracy i Polityki Społecznej ogłosiła otwarte konkursy ofert w Programie pn.: „Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu – nowy wymiar 2020”. Oferty należy składać do 2 stycznia 2018 r.

Granty 2018 - nabór ofert klubów sportowych

Burmistrz Giżycka ogłosza otwarty konkurs ofert dedykowany klubom sportowym na wsparcie realizacji zadań publicznych na rzecz mieszkańców Giżycka w zakresie dofinansowania szkolenia sportowego. Nabór od 8 do 29 grudnia 2017 r.

Załóż Profil Organizacji w Serwisie