Strefa Użytkownika

NGOMAZURY.PL jest portalem organizacji pozarządowych i osób uczestniczących w życiu społecznym regionu Mazur. To wirtualne miejsce, gdzie NGO`sy mają możliwość założenia i prowadzenia swojej strony internetowej by móc komunikować się i promować w sieci.

WFOŚiGW ogłosił konkurs - Zielona Klasa 2016

Celem konkursu jest wsparcie rozwoju bazy edukacji ekologicznej wraz z aktywizacją współpracy środowisk mających codzienny kontakt z naturą w szczególności organizacji pozarządowych prowadzącym edukację ekologiczną dedykowaną lokalnym społecznościom wiejskim. 

Zakres konkursu obejmuje wsparcie budowy, modernizacji, adaptacji, obiektów służących edukacji ekologicznej położonych na obszarach wiejskich. Koszty kwalifikowane obejmują: prace budowlane, instalacyjne, stolarkę drzwiową i okienną, roboty termomodernizacyjne, prace malarskie i wykończeniowe, wykonanie oświetlenia, zakup mebli i wyposażenia do prowadzenia zajęć edukacyjnych, wykonanie tablic poglądowych, zagospodarowanie terenu. Nie będą finansowane koszty: związane z funkcjami biurowymi i miejscami sypialnymi w finansowanych obiektach, garaże, magazyny, urządzenia łowieckie, grodzenia, bramy, furtki

Wnioskodawcy

Organizacje pozarządowe prowadzące działalność edukacyjną na terenie województwa warmińsko-mazurskiego oraz koła łowieckie dzierżawiące obwody łowieckie na terenie województwa.

Warunki uczestnictwa

Zgłoszenie do konkursu odbywa się poprzez złożenie standardowego wniosku o dofinansowanie ze środków Funduszu wraz z wymaganymi załącznikami. Formularz wniosku znajduje się na stronie internetowej Funduszu www.wfosigw.olsztyn.pl

Wnioski należy składać w siedzibie Funduszu. Nabór wniosków będzie prowadzony do wyczerpania zaplanowanej kwoty. Dofinansowanie w formie pożyczki do 100% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 100 000 zł na jeden projekt. Pożyczka może być udzielona na okres 10 lat.

Projekt zakłada możliwość umorzenia do 30% wartości udzielonej pożyczki po spełnieniu warunków wynikających z zawartej umowy, w tym osiągnięcia deklarowanych efektów ekologicznych. Zabezpieczenie udzielonej pożyczki stanowi hipoteka nieruchomości będącej własnością wnioskodawcy.

Osoba do kontaktu

Justyna Raczyńska Tel (089) 522-02-16, j.raczynska@wfosigw.olsztyn.pl 

regulamin konkursu dostępny jest na stronie: www.wfosigw.olsztyn.pl Najnowsze Wiadomości :

Konkurs ofert na realizację zadań publicznych Samorządu Wojewódz. Warm-Maz.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2018

Konkursy ofert w programie MRPiPS: Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu sp

Minister Rodziny,Pracy i Polityki Społecznej ogłosiła otwarte konkursy ofert w Programie pn.: „Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu – nowy wymiar 2020”. Oferty należy składać do 2 stycznia 2018 r.

Granty 2018 - nabór ofert klubów sportowych

Burmistrz Giżycka ogłosza otwarty konkurs ofert dedykowany klubom sportowym na wsparcie realizacji zadań publicznych na rzecz mieszkańców Giżycka w zakresie dofinansowania szkolenia sportowego. Nabór od 8 do 29 grudnia 2017 r.

Załóż Profil Organizacji w Serwisie