Strefa Użytkownika

NGOMAZURY.PL jest portalem organizacji pozarządowych i osób uczestniczących w życiu społecznym regionu Mazur. To wirtualne miejsce, gdzie NGO`sy mają możliwość założenia i prowadzenia swojej strony internetowej by móc komunikować się i promować w sieci.

Spotkanie nt. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury w PO IiŚ

Celem spotkania jest ułatwienie przyszłym Wnioskodawcom w dotarciu do informacji związanych z przygotowywaniem wniosków o dofinansowanie, skonsultowanie kwestii niejasnych czy zadanie pytań dotyczących Programu. Podczas spotkania będzie możliwośćskorzystanie z pomocy pracowniców MKiDN.

Spotkanie skierowane jest do przedstawicieli:

  • organizacji pozarządowych
  • instytucji kultury (państwowych oraz współprowadzonych przez ministra właściwego ds. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego),
  • Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych oraz archiwów państwowych,
  • szkół i uczelni artystycznych prowadzonych i nadzorowanych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
  • szkół artystycznych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego,
  • jednostek samorządu terytorialnego oraz samorządowych instytucji kultury,
  • kościołów i związków wyznaniowych,
  • podmiotów zarządzających obiektami indywidualnie wpisanymi na Listę Światowego, Dziedzictwa UNESCO.

Uczestnicy proszeni są o przesłanie formularza zgłoszeniowego w terminie do dnia 19 sierpnia 2016 r. na adres dfe@mkidn.gov.pl.

Udział w Dniach Otwartych jest bezpłatny. Koszty podróży i zakwaterowania pokrywa instytucja delegująca.

O udziale decyduje kolejność zgłoszeń oraz kwalifikowalność projektu (oceniona na podstawie formularza zgłoszeniowego – zwracamy uwagę na kwalifikowalność beneficjentów i typów planowanych zadań – zgodnie ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych PO IiŚ). Ilość miejsc jest ograniczona. O zakwalifikowaniu się na dany dzień i godzinę spotkania zostaną Państwo poinformowani drogą elektroniczną.

 

źródło: http://poiis.mkidn.gov.pl/wiadomosci/dni-otwarte-29-i-31-sierpnia-2016-r-126 Najnowsze Wiadomości :

Konkurs ofert na realizację zadań publicznych Samorządu Wojewódz. Warm-Maz.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2018

Konkursy ofert w programie MRPiPS: Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu sp

Minister Rodziny,Pracy i Polityki Społecznej ogłosiła otwarte konkursy ofert w Programie pn.: „Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu – nowy wymiar 2020”. Oferty należy składać do 2 stycznia 2018 r.

Granty 2018 - nabór ofert klubów sportowych

Burmistrz Giżycka ogłosza otwarty konkurs ofert dedykowany klubom sportowym na wsparcie realizacji zadań publicznych na rzecz mieszkańców Giżycka w zakresie dofinansowania szkolenia sportowego. Nabór od 8 do 29 grudnia 2017 r.

Załóż Profil Organizacji w Serwisie