Strefa Użytkownika

NGOMAZURY.PL jest portalem organizacji pozarządowych i osób uczestniczących w życiu społecznym regionu Mazur. To wirtualne miejsce, gdzie NGO`sy mają możliwość założenia i prowadzenia swojej strony internetowej by móc komunikować się i promować w sieci.

Fundacja Batorego zaprasza organizacje do udziału w konkursie grantowym

Termin składania wniosków: 15 lipca 2016r.

Dotacje mogą być przeznaczone na:

  • ­Prowadzenie działalności dotyczącej problemu dyskryminacji: kontynuowanie (lub podjęcie) inicjatyw mających wpływ na opinię publiczną, mobilizowanie ludzi do reagowania na przejawy dyskryminacji, interwencje i egzekwowanie praw osób dyskryminowanych, dokumentowanie przejawów i skali praktyk antydyskryminacyjnych, upowszechnianie informacji na ten temat, działania zmierzające do ścigania i karania sprawców przestępstw z nienawiści, sprawców przemocy seksualnej i domowej; wspieranie osób doświadczających dyskryminacji i przemocy.
  • ­Wzmocnienie organizacji: podjęcie (lub kontynuowanie) działań mających na celu zwiększenie zasięgu oddziaływania, pozyskiwanie sojuszników i wolontariuszy, poprawę umiejętności komunikacyjnych, pozyskiwanie środków od prywatnych darczyńców (indywidualnych i korporacyjnych), wymianę doświadczeń i współpracę z podobnymi organizacjami w kraju i zagranicą. 

Z dotacji można pokryć wszelkie uzasadnione koszty planowanych działań (nie mam listy „kosztów kwalifikowanych”). Nie jest wymagany wkład własny. Z dotacji można pokryć wszystkie wydatki, niezbędne do prowadzenia zaplanowanych działań.

UWAGA!  Konkurs nie dotyczy realizacji jakichś konkretnych projektów. Dotacje mają mieć charakter wsparcia instytucjonalnego. Z założenia składane wnioski mają być wynikiem przemyśleń i dyskusji w ramach organizacji na temat tego, co najbardziej jest potrzebne, by prowadzić działalność i wzmocnić organizację.

Planowane jest uruchominie ok. 20 projektów w wysokości do 100 tys. zł.

Z dotacji będzie można pokryć koszty poniesione w okresie od 1 września 2016 r. do 31 grudnia 2017r.

W konkursie będzie można złożyć tylko jeden wniosek.

 

Szczegółowe informacje; http://www.batory.org.plNajnowsze Wiadomości :

Konkurs ofert na realizację zadań publicznych Samorządu Wojewódz. Warm-Maz.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2018

Konkursy ofert w programie MRPiPS: Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu sp

Minister Rodziny,Pracy i Polityki Społecznej ogłosiła otwarte konkursy ofert w Programie pn.: „Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu – nowy wymiar 2020”. Oferty należy składać do 2 stycznia 2018 r.

Granty 2018 - nabór ofert klubów sportowych

Burmistrz Giżycka ogłosza otwarty konkurs ofert dedykowany klubom sportowym na wsparcie realizacji zadań publicznych na rzecz mieszkańców Giżycka w zakresie dofinansowania szkolenia sportowego. Nabór od 8 do 29 grudnia 2017 r.

Załóż Profil Organizacji w Serwisie